velikost textu

Úloha m6A dráhy v regulaci kognitivních funkcí u potkanů v modelech Alzheimerovy choroby a kalorické restrikce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha m6A dráhy v regulaci kognitivních funkcí u potkanů v modelech Alzheimerovy choroby a kalorické restrikce
Název v angličtině:
The role of m6A pathway in regulation of cognitive function in a rat model of Alzheimer´s disease and caloric restriction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Pohanová
Vedoucí:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Id práce:
194899
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mozek, Alzheimerova choroba, FTO, β-amyloid, Tau
Klíčová slova v angličtině:
Brain, Alzheimer's disease, FTO, β-amyloid, Tau
Abstrakt:
Abstrakt Reverzibilní metylace adenosinu (N6-metyladenosin; m6A) na úrovni molekuly RNA byla popsána v souvislosti s regulací osudu mRNA. Dráha N6-metyladenosinu má význam pro kognitivní funkce a mechanismy spojené s pamětí, včetně regulace adultní neurogeneze a synaptické plasticity. Cílem práce bylo ověřit hypotézu, že snížená funkce RNA-demetylázy FTO může být asociována se zlepšením kognitivních funkcí potkana. RNA-demetyláza FTO je významným regulátorem m6A dráhy. Inhibice FTO bylo v naší studii dosaženo podáváním farmakologického inhibitoru MO-I-500 transgenním potkanům TgF344-AD, které vedlo ke zlepšení v testech prostorové orientace. Dalším cílem experimentální práce bylo prozkoumat kognitivní enhancement navozený kalorickou restrikcí jako možný kompenzační mechanismus kognitivních poruch a jeho vliv na proteiny regulující dráhu N6-metyladenosinu. Kalorická restrikce navodila zlepšení kognitivních schopností a pozorované změny exprese hlavních proteinů regulujících m6A dráhu (FTO, METTL3) jsou v souladu s uvedenou hypotézou. Přestože neznáme přesný mechanismus působení, tyto nálezy podporují hypotézu, že regulátory m6A dráhy např. protein demetyláza FTO mohou být potenciální molekulární cíl pro farmakologické ovlivnění kognitivních funkcí. Klíčová slova Mozek, Alzheimerova choroba, FTO, transgenní model TgF344-AD, kalorická restrikce, N6-metyladenosin
Abstract v angličtině:
Abstract Reversible adenosine methylation (N6-methylation; m6A) at the RNA level was described in connection to the regulation of RNA fate. The N6-methyladenosine pathway is important for cognitive function and mechanisms related to memory, including the regulation of adult neurogenesis and synaptic plasticity. The objective of this study was to test the hypothesis that a decreased activity of the RNA-demethylase FTO is associated with improved cognitive function in rats. The RNA-demethylase FTO is a key regulator of the m6A pathway. In this study, we administered MO-I-500, a pharmacological inhibitor of FTO in TgF344-AD transgenic rats, which resulted in an improvement of spatial cognition. We further investigated the cognitive enhancement induced by a caloric restriction as a possible compensatory mechanism of cognitive disorders and its effect on the proteins regulating the N6-methyladenosine pathway. Long-term caloric restriction ameliorated cognitive functions and led to changes in the expression of the major proteins controlling the m6A pathway (FTO, METTL3) which are consistent with the aforementioned hypothesis. Although we do not know the exact mechanism of action, these findings support the hypothesis that m6A pathway regulators, such as the FTO demethylase, may be a promising molecular target for pharmacological amelioration of cognitive function. Key words Brain, Alzheimer disease, FTO, TgF344-AD rats, caloric restriction, N6-methyladenosine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Pohanová 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Pohanová 221 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Pohanová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB