velikost textu

Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky
Název v angličtině:
Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Drobná
Vedoucí:
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Oponent:
JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D.
Id práce:
194875
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
centrální banka, Česká národní banka, Národní banka Slovensko, nezávislost centrální banky, činnost centrální banky, měnová politika centrální banky
Klíčová slova v angličtině:
central bank, Czech national bank, National bank of Slovak republic, independence of central bank, activity of central bank, monetary policy of central bank
Abstrakt:
Abstrakt – Komparace právního zakotvení a činnosti české a slovenské centrální banky Diplomová práce popisuje a srovnává právní zakotvení a činnost dvou evropských bank, Národní banky Slovenska („NBS“), která se stala od 1. 1. 2009 členem eurozóny, a České národní banky (dále jen „ČNB“), která není součástí tohoto měnového celku. Cílem diplomové práce je identifikovat shodné rysy či naopak odlišné aspekty v právním zakotvení a v činnostech, které ČNB a NBS vykonávají. Hypotéza je, že ČNB a NBS jsou si velice podobné ve způsobu zakotvení v právních předpisech, ale odlišné v činnostech, které provádějí. Záměrem je tuto hypotézu ověřit a zamyslet se nad možnými příčinami podobností a odlišností v právním zakotvení a činnostech ČNB a NBS. První část diplomové práce nejprve pojednává o Státní bance československé, která vznikla již v roce 1950 a působila na území tehdejší ČSFR těsně před vznikem dvou samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. V této části je zaměřena pozornost na právní předpis, který upravoval existenci Státní banky československé a který se stal inspirativní základnou nově vznikajících samostatných centrálních bank, ČNB a NBS. Druhá část diplomové práce se zabývá zakotvením ČNB a NBS v právních předpisech, a to jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. V této části je pojednáno o nezávislosti výše uvedených centrálních bank jakožto o důležitém aspektu jejich fungování. Cílem této druhé části je na základě zjištěných poznatků upozornit na odlišnosti a naopak na shodné rysy v právním zakotvení ČNB a NBS, což je shrnuto v posledních kapitolách této části. Poslední, třetí část diplomové práce, je věnována problematice činnosti centrálních bank, a to emisní činnosti, měnové politice, regulaci a dohledu a devizové činnosti. Tyto jednotlivé stěžejní činnosti, které centrální banky vykonávají, jsou nejprve stručně představeny v obecné rovině a následně je uveden konkrétní popis fungování ČNB a NBS. Tato část končí shrnutím odlišností a shodných rysů v činnosti ČNB a NBS.
Abstract v angličtině:
Abstract – Comparison of legal status and activities of the Czech and Slovak central banks This thesis describes and compares legal status and activities of two european banks, the National bank of Slovak republic (hereinafter „NBS“), which has became the member of euro area since 1. 1. 2009, and the Czech national bank (hereinafter „CNB“), which has not became the member of this monetary union. The aim of this thesis is to identify identical aspects and different elements in legal status of above mentioned banks and in activites they carry out. Hypothesis of this thesis says that CNB and NBS are very similar in the way of legal regulations but different in activities they carry out. Purpose is to verify this hypothesis and think about possible causes of these similarities and differences in legal status and activities of CNB and NBS. The first part of this thesis deals with the State bank of czechoslovakia which was form in 1950 and which operated in the area of ČSFR just before the establishment of two separate central banks, CNB and NBS. This part is focused on legal regulation which established the State bank of czechoslovakia and which has became an inspiration for these new rising central banks, CNB and NBS. The second part of this thesis targets on the constitutional and legal regulations of CNB and NBS. In this part it is also described the independency of central banks mentioned above as the important aspect of their performance. The aim of this part is to point out differencies and similarities in legal regulations of CNB and NBS which are then summarized in the last chapters of this part of the thesis. The last, third part of this thesis is dedicated to activities of central banks, issuance of banknotes and coins, monetary policy, supervision and regulation and foreign exchange activity. These core activities which central banks exercise are firstly briefly described in general and then it is indicated the specific description of performace of CNB and NBS. This third part ends with summary of the same and different aspects in the activites of CNB and NBS.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Drobná 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Drobná 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Drobná 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 154 kB