velikost textu

Pilotní projekt třídy pro žáky s autismem implementující poznatky Aplikové Behaviorální Analýzy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pilotní projekt třídy pro žáky s autismem implementující poznatky Aplikové Behaviorální Analýzy
Název v angličtině:
Project of class for puppils with autism implementing knowledge of Applied Behavior Analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Petříková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
194869
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Aplikovaná behaviorální analýza, verbální chování, diagnostický materiál VB-MAPP, intenzivní učení v dílčích krocích (ITT), výuka v přirozeném prostředí (NET)
Klíčová slova v angličtině:
Applied Behavioral Analysis, Verbal Behavior, Diagnostic Material VB-MAPP, Intensive Trail Teaching (ITT), Natural Environment Training (NET)
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této závěrečné práce je popsat a vyhodnotit vzdělávání žáka s autismem ve škole hlavního vzdělávacího proudu podle principů aplikované behaviorální analýzy. Výchozí metodou je Pensylvánský projekt verbálního chování, který byl implementován na české základní škole. Práce přináší teoretický popis této vzdělávací metody a dílčích technik. Jejich praktické uplatnění pak názorně přibližuje výzkumná kazuistika žáka, který byl sledovaný v rámci výzkumného šetření. V této výzkumné kazuistice jsou analyzovány vstupní dovednosti sledovaného žáka a zhodnoceny jeho pokroky v dílčích oblastech nejen podle diagnostického materiálu VB-MAPP. Klíčový je popis rozvoje verbálního chování, které tato vzdělávací metoda systematicky rozvíjí, a který je nedílnou součástí aktivní účasti žáka ve společném vzdělávání. Práce přináší nový pohled na vzdělávání žáků s autismem v rámci společného vzdělávání na základní škole. Žáci zapojeni do tohoto způsobu vzdělávání mohou do školy nastoupit, přestože ještě nejsou verbálně dostatečně vybaveni a neměli by benefit z frontálního vyučování a společné výuky. Do kmenové třídy jsou integrováni s ohledem na své aktuální dovednosti. Proces postupné integrace je zcela individuální a vychází z připravenosti konkrétního žáka. Je možné i neverbálním dětem s autismem nabídnout vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu? Pensylvánská zkušenost s 600 třídami při běžných základních školách je zajímavým příkladem systémového řešení inkluzivního vzdělávání. V rámci této práce jsou pojmenovány specifika vzdělávacího procesu založená na aplikované behaviorální analýze se zaměřením na verbální chování. Můžeme i v našich školách vytvořit takové technické a personální zázemí, abychom i žákům s autismem nabídli kvalitní vzdělávání v rámci hlavního vzdělávacího proudu? KLÍČOVÁ SLOVA Aplikovaná behaviorální analýza, verbální chování, diagnostický materiál VB-MAPP, intenzivní učení v dílčích krocích (ITT), výuka v přirozeném prostředí (NET)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to describe and evaluate the education of an autistic pupil in the mainstream school according to the principles of applied behavioural analysis. The default method is the Pennsylvania Verbal Behavior Project, which was implemented at a Czech primary school. The thesis presents a theoretical description of this educational method and its particular techniques. Their practical application is illustrated by the research case study report of a pupil, who was observed in my research. In this research case analysis, I have analysed the input skills of the observed pupil and his progress in particular areas and evaluated status not only according to the VB-MAPP diagnostic material. Description of the development of verbal behaviour is the core objective systematically developed by this educational method and it is an integral part of the pupil's active participation in joint learning. The thesis comes with a new perspective on the education of pupils with autism in the framework of common education at primary school. Pupils involved in this type of education can enter the school even though they are not yet adequately equipped with verbal skills and would not benefit from frontal teaching and common learning process. They are integrated into the ordinary class with respect to their current skills. The process of gradual integration is completely individual and is based on the readiness of a particular pupil. Can a non-verbal child with autism be offered education in mainstream schools? The 600-class Pennsylvanian experiment in ordinary primary schools is an interesting example of a systemic solution for inclusive education. The specifics of the educational procedures based on applied behavioural analysis with focus towards verbal behaviour are described in my thesis. Are we able to provide technical and staffing facilities in our schools and offer high-quality mainstream education also to autistic pupils? KEYWORDS Applied Behavioral Analysis, Verbal Behavior, Diagnostic Material VB-MAPP, Intensive Trail Teaching (ITT), Natural Environment Training (NET)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Petříková 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Petříková 487 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Petříková 360 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Petříková 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 1.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB