velikost textu

Vliv médií na děti a mládež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv médií na děti a mládež
Název v angličtině:
The media influence on children and youth
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Martin Gutzer
Vedoucí:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Id práce:
194857
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Informační technologie se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B IT-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hry, hodnocení, kyberprostor, online, sociální.
Klíčová slova v angličtině:
Games, ratings, cyberspace, online, social.
Abstrakt:
ANOTACE Bakalářská práce pojednává o fenoménu digitálních médií a jejich vlivu a roli v současné společnosti. Cílem práce je popsat změny související s vlivem médií na společnost zejména vliv na dospívající mládež a děti. Tématem je snaha vymezit stav působení médií s důrazem na možné problémy vývoje mládeže. Práce hodnotí změny trávení volného času a dále popisuje sociálně patologické jevy vyskytující se ve spojitosti s digitálními médii a vliv užívání digitálních technologií a médií na současnou generaci dospívajících. Výzkum si klade za cíl zjistit, kolik času a jakým způsobem tráví dospívající svůj čas na internetu a jak je ovlivňují digitální média prostřednictvím kvantitativního výzkumu. KLÍČOVÁ SLOVA Hry, hodnocení, kyberprostor, online, sociální.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The bachelor thesis is about the phenomenon of digital media and their impact and role in contemporary society. The aim of this work is to describe the changes related to the influence of the digital media on society in particular - the one connected to children and adolescents. The theme is to define its status with an emphasis on youth development issues. The thesis evaluates changes in leisure time activities and describes social pathologies which occur relating to digital media and the influence of digital technologies and media on the current generation of adolescents. Research aims to find out how and how much time adolescents spend on the internet and how digital media influence them by using quantitative research. KEYWORDS Games, ratings, cyberspace, online, social.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Gutzer 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Martin Gutzer 517 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Gutzer 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Gutzer 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB