velikost textu

Essays on Finance and Banking

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Essays on Finance and Banking
Typ:
Disertační práce
Autor:
Tamara Vovchak, M.A., Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc.
Oponenti:
Prof. Iftekhar Hasan, Ph.D.
Evan Kraft, Ph.D.
Id práce:
194855
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
CERGE (23-CERGE)
Program studia:
Ekonomie a ekonometrie (P0311D050005)
Obor studia:
Ekonomie a ekonometrie (DK_EE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce přispívá k tématu finančního zprostředkování. V práci zkoumám význam bank jakožto poskytovatelů likvidity korporátním vypůjčovatelům, vliv likvidity na finanční výkonnost bank a roli likvidity v kontextu společné determinace bankovního kapitálu a rizika. V literatuře věnované bankovnictví je přijímán názor, že věřitelské vztahy mají speciální charakter a bankovní půjčky jsou důležitým zdrojem externího financování pro korporátní vypůjčovatele. Ačkoliv jsou pevné věřitelské vztahy prospěšné pro dlužníky, mohou zároveň představovat hrozbu, pokud zainteresovaná banky čelí problémům s likviditou. První kapitola dokládá důkazy transmise problémů bankovního sektoru na korporátní vypůjčovatele a zkoumá dopad nabídkové frikce bankovních úvěrů na výkonnost firem. Využívám změn ve struktuře bankovních závazků během finanční krize v letech 2007-2009 jako zdroj exogenní variace v dostupnosti bankovních úvěrů nefinančním firmám s cílem identifikovat kauzální vztah mezi nabídkou bankovních úvěrů a výkonností firem. Mé výsledky naznačují, že vztahy s bankami jsou důležité pro firmy. Firmy, jejichž banky více spoléhají na standardní vklady jako zdroj financování, zažily menší propad objemu bankovních půjček během krize, nežli ty firmy, jejichž banky využívaly financování především z nestandardních zdrojů. Zjišťuji, že pokles nabídky bankovních úvěrů je spojen se ztrátami hodnoty akcií a poklesem prodejů u nefinančních firem. Nicméně, firmy, které měly věřitelské vztahy se zdravějšími bankami, zažily nižší pokles objemu bankovních půjček, a proto i nižší propad akciových výnosů a prodejů. Finanční krize 2007-2009, která je také označována jako Velká recese, odhalila problémy s financováním a řízením likvidity bank a upozornila na nezbytnost rezerv pro zajištění likvidity. Závažnost Velké recese posílila potřebu bankovních regulací, zejména v kontextu bankovní likvidity. Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) vydal nový mezinárodní regulatorní framework Basel III, který kromě posílení kapitálových požadavků také zavedl dva poměrové ukazatele likvidního rizika: poměr krytí likviditou a poměr čistého stabilního financování (BCBS, 2010). Nové ukazatele jsou zaměřeny na posouzení nesouladu splatností bankovních aktiv a pasiv v krátkém i dlouhém horizontu. Není zřejmé, zda nová regulace posílí bankovní sektor a obnoví stabilitu. Proto je nutné lépe pochopit, jakým způsobem nová regulace ovlivní banky. Konkrétně je důležité prozkoumat vztah mezi novými ukazateli likvidity, výdělečností bank, bankovním kapitálem a rizikem. Druhá kapitola zkoumá, zda a jakým způsobem nové míry rizika zavedené Basel III ovlivňují ziskovost bank. Na rozdíl od předchozích empirických studií analyzuji, jak různé kombinace poměrů kapitálu a likvidity ovlivňují ziskovost bank. Provádím vyčerpávající analýzu k výpočtu Basel III ukazatelů likvidního rizika: poměr krytí likviditou (LCR) a poměr čistého stabilního financování (NSFR). Využívám historická data bankovních holdingů v USA v období 2001-2013. Toto je první studie, která zkoumá dopad Basel III měr rizika a likvidity na výnosnost bank v USA, k čemuž využívám GMM. Odhady ukazují, že zvýšení Basel III ukazatelů likvidity snižuje ziskovost malých bank. LCR negativně ovlivňuje ziskovost velkých bank, zatímco NSFR má významný pozitivní vliv na ROA a ROE velkých bank. Mé výsledky také ukazují, že banky udržující nízké hodnoty ukazatelů likvidity vykazují vyšší zisky a odklon hodnot ukazatelů likvidity od hodnot regulatorní úrovně 1 nepříznivě ovlivňují zisky bank. LCR v uvedených případech ovlivňuje ziskovost pouze velkých bank, zatímco NSFR ovlivňuje pouze malé banky. Míry likvidního rizika a kapitálové poměrové ukazatele jsou důležité determinanty ziskovosti malých a velkých bank. Mé výsledky navíc ukazují, že obě míry rizika likvidity ovlivňují ziskovost bank v předkrizovém i pokrizovém období. Celkové výsledky této kapitoly ukazují, že v obecnosti je nutné činit kompromis mezi ziskovostí bank a stabilitou bankovního systému. Má zjištění mají důležité implikace pro tvorbu bankovní regulace. Třetí kapitola je napsána společně se spoluautorkou Dorotou Kowalczyk. V kapitole jsou zkoumány rozhodnutí bankovních holdingů v USA v období od roku 2001 do roku 2007. Rozšiřujeme model simultánních rovnic zavedením částečného přizpůsobení publikovaného Shrievesem a Dahlem (1992) s cílem modelovat přizpůsobení likvidity a prozkoumat vztah mezi novými mírami likvidity Basel III, bankovním kapitálem a přizpůsobením se riziku. Naše výsledky ukazují, že banky v období před přijetím Basel III cílily na kapitálové, rizikové a nové míry likvidity. Navíc zjišťujeme, že banky souběžně koordinují krátkodobé přizpůsobení kapitálu a rizika. Zahrnutí likvidity bank nám umožňuje určit přítomnost koordinace rozhodnutí týkajících se rizika a likvidity. Krátkodobé přizpůsobení při nových pravidlech pro likviditu nepříznivě ovlivňuje změny v kapitálu bank, zatímco přizpůsobení kapitálu má pouze významný nepříznivý vliv na změny v poměru krytí likviditou. Naše výsledky zdůrazňují nezbytnost zahrnutí poměrů likvidity společně s kapitálovými požadavky do bankovních regulací. Závěrem náš výzkum částečně ověřuje teoretické předpovědi, které publikoval Repullo (2005).
Abstract v angličtině:
Tamara Vovchak Abstract This dissertation contributes to the literature on financial intermediation by examining the importance of banks as liquidity providers for corporate borrowers and the role of liquidity on banks’ financial performance, as well as its role in the context of joint determination with bank capital and risk. It has been accepted in the banking literature that lending relationships are special and bank loans are the important source of external financing for corporate borrowers. Although tight lending relationships have benefits for borrowers it also can pose threads when relationship banks experience liquidity problems. First chapter provides evidence about the transmission of banking sector problems to corporate borrowers, and examines the impact of bank credit supply frictions on firm performance. I exploit differences in the composition of banks' liabilities structure during the financial crisis of 2007-2009 as a source of exogenous variation in the availability of bank credit to nonfinancial firms, in order to identify the causal relationship between bank credit supply and firm performance. My results indicate that banking relationships are important for firms. Firms whose banks relied more on core deposit financing had a lower decline in bank credit during the crisis than those whose banks were mainly financed by noncore sources of funding. I find that decline in bank credit supply is associated with stock valuation losses and sales cuts for nonfinancial firms. However, firms that had lending relationships with healthier banks had a lower decline in bank credit and thereby lower reductions in their stock returns and sales during the crisis. Financial crisis of 2007-2009, also known as the Great Recession, revealed problems in banks’ funding and liquidity management and highlighted the importance of bank liquidity buffers. The severity of Great Recession revitalized a need for the revision of banking regulations, especially in the context of bank liquidity. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduced a new Basel III international framework that in addition to enhanced capital requirements also includes two standards for liquidity risk management: the liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio (BCBS, 2010). These new liquidity standards are aimed at addressing maturity mismatches of bank assets and liabilities more comprehensively both short and long-term. But whether this new regulation will strengthen the banking sector and restore the stability is uncertain. Therefore, it is essential to better understand how the new regulations will impact banks. In particular, it is important to examine the relationship between new liquidity standards, bank profitability, bank capital and risk. Second chapter examines whether and how new liquidity risk measures introduced in the Basel III accords affect bank profitability. In contrast to previous empirical studies, I analyze how the combination of capital and liquidity ratios affects bank profitability. I conduct a comprehensive analysis to calculate the Basel III liquidity risk measures: the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stable funding ratio (NSFR) using historical data for U.S. bank holding companies over the period 2001-2013. This is the first study to examine the impact of Basel III liquidity risk measures on bank profitability in the U.S. employing the GMM estimator technique. The Tamara Vovchak estimates show that increased Basel III liquidity ratios decrease profitability of small banks. LCR adversely impacts profitability at large banks, while NSFR has significant positive impact on large banks’ ROA and ROE. My findings also show that banks maintaining low liquidity ratios are more profitable, and departures of liquidity ratios from regulatory level of 1 adversely impact bank profitability. In these cases, LCR affects profitability of large banks only, while NSFR affects only small banks. Both liquidity risk measures and capital ratios are important determinants of bank profitability at large and small banks. Results of this study show that in general there is a tradeoff between bank profitability and stability of the banking system. My findings have important implications for bank regulators. Third chapter co-authored with Dorota Kowalczyk investigates capital, risk and liquidity decisions of U.S. bank holding companies during the period from 2001 till 2007. We extend the simultaneous equation model with partial adjustment introduced by Shrieves and Dahl (1992) to model liquidity adjustments and examine the relationship between new Basel III liquidity measures, bank capital and risk adjustments. Our findings show that banks targeted capital, risk and new liquidity measures in the pre-Basel III sample period. Moreover, we document that banks simultaneously coordinated short-term adjustments in capital and risk. Incorporation of bank liquidity enables us to establish the presence of the coordination of risk and liquidity decisions. Short-term adjustments in new liquidity rules inversely impact changes in bank capital, while capital adjustments only have a significant adverse effect on changes in the liquidity coverage ratio. Our results emphasize that it is critical to incorporate liquidity ratios, in addition to capital requirements, into the banking regulations. Finally, our research partially verifies the theoretical predictions of Repullo (2005).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tamara Vovchak, M.A., Ph.D. 9.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tamara Vovchak, M.A., Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tamara Vovchak, M.A., Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Iftekhar Hasan, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Evan Kraft, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 154 kB