velikost textu

Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projektová výuka, její realizace a vliv na žákovo učení
Název v angličtině:
Project based education, its realization and influence on pupil's learning
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Škarková
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Blažová
Id práce:
194813
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy — Učitelství geografie pro střední školy (UNBZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Klíčová slova v angličtině:
project based education, realization of project based education, grounded theory, grammar school, biology
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak učitelé realizují projektovou výuku s hlavním zaměřením na gymnázia a výuku biologie a také prozkoumat, jaký má projektová výuka vliv na žákovo učení. Data byla získávána metodou polostrukturovaných rozhovorů, které byly uskutečněny se dvanácti učiteli a padesáti žáky na šesti gymnáziích ve třech krajích Česka. Pro zpracování dat byla použita metoda zakotvené teorie. Učitelova realizace projektové výuky a vliv projektové výuky na žákovo učení jsou ovlivněny různými aspekty, které jsou v práci diskutovány. Součástí práce je analýza vybraných českých literárních a internetových zdrojů informací zabývajících se projektovou výukou. Klíčová slova: projektová výuka, realizace projektové výuky, zakotvená teorie, gymnázium, biologie
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of the diploma thesis was to find out how teachers realize project based education with the main focus on grammar school and biology teaching and also explore the influence of project based education on pupil's learning. Data were obtained by the method of semi -structured interviews, which were conducted with twelve teachers and fifty pupils at six grammar schools in three regions of the Czech Republic. The grounded theory method was used for data processing. Teacher's realization of project based education and the influence of project based education on pupil's learning are influenced by various aspects discussed in the thesis. Part of the diploma thesis is an analysis of selected Czech literary and internet sources of information dealing with project based education. Key words: project based education, realization of project based education, grounded theory, grammar school, biology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Škarková 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Škarková 430 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Škarková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Škarková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Blažová 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Radka Dvořáková 152 kB