text size

Netopýři - virová Pandořina skříňka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Netopýři - virová Pandořina skříňka
Titile (in english):
Bats - viral Pandora's box
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Mejsnar
Supervisor:
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Consultant:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Thesis Id:
194808
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Study programm:
Special Chemical and Biological Programmes (B3912)
Study branch:
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms (BMOBIBO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
05/06/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Netopýři, virus, zoonózy, rezervoár, epidemie
Keywords:
Bats, virus, zoonosis, reservoir, epidemics
Abstract (in czech):
Abstrakt Netopýři, jako velmi stará vývojová větev savců, jsou významnými rezervoáry virových patogenů a v mnoha případech jsou i vědecky doloženými přenašeči daných virů. Tyto viry se stále více dostávají do povědomí, hlavně díky zvětšující se lidské populaci, a tedy častějšímu kontaktu lidí a netopýrů. V této práci se budu zabývat jen některými zoonózami, které rod Chiroptera přenáší, vybral jsem je podle míry jejich vědeckého poznání a samozřejmě podle dopadu na lidskou společnost. Tato oblast je ale stále plná informací nejasných nebo zcela neobjevených, další výzkum je tudíž žádoucí. Základními metodami identifikace virů, které se používají pro výzkum nových virů, se zabývám v druhé části práce. Klíčová slova: netopýři, virus, zoonózy, rezervoár, epidemie
Abstract:
Abstract Bats, as a very old order of mammals, are significant reservoirs of viral pathogens and in many cases are also scientifically proven carriers of the viruses. These viruses are becoming more and more known, mainly due to the growing human population and thus the frequent contact of humans and bats. In this work I will follow up only some zoonoses that the Chiroptera family carries and I selected them according to their scientific knowledge and, of course, the impact on human society. However, this area is still full of information unclear or completely unknown, so further research is desirable. The basic methods of virus identification that are used to investigate new viruses are discussed in the second part. Key words: bats, virus, zoonosis, reservoir, epidemics
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Mejsnar 1.5 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Mejsnar 239 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Mejsnar 145 kB
Download Supervisor's review RNDr. Martina Saláková, Ph.D. 276 kB
Download Opponent's review Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 55 kB
Download Defence's report RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB