velikost textu

Netopýři - virová Pandořina skříňka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Netopýři - virová Pandořina skříňka
Název v angličtině:
Bats - viral Pandora's box
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Mejsnar
Vedoucí:
RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Id práce:
194808
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Netopýři, virus, zoonózy, rezervoár, epidemie
Klíčová slova v angličtině:
Bats, virus, zoonosis, reservoir, epidemics
Abstrakt:
Abstrakt Netopýři, jako velmi stará vývojová větev savců, jsou významnými rezervoáry virových patogenů a v mnoha případech jsou i vědecky doloženými přenašeči daných virů. Tyto viry se stále více dostávají do povědomí, hlavně díky zvětšující se lidské populaci, a tedy častějšímu kontaktu lidí a netopýrů. V této práci se budu zabývat jen některými zoonózami, které rod Chiroptera přenáší, vybral jsem je podle míry jejich vědeckého poznání a samozřejmě podle dopadu na lidskou společnost. Tato oblast je ale stále plná informací nejasných nebo zcela neobjevených, další výzkum je tudíž žádoucí. Základními metodami identifikace virů, které se používají pro výzkum nových virů, se zabývám v druhé části práce. Klíčová slova: netopýři, virus, zoonózy, rezervoár, epidemie
Abstract v angličtině:
Abstract Bats, as a very old order of mammals, are significant reservoirs of viral pathogens and in many cases are also scientifically proven carriers of the viruses. These viruses are becoming more and more known, mainly due to the growing human population and thus the frequent contact of humans and bats. In this work I will follow up only some zoonoses that the Chiroptera family carries and I selected them according to their scientific knowledge and, of course, the impact on human society. However, this area is still full of information unclear or completely unknown, so further research is desirable. The basic methods of virus identification that are used to investigate new viruses are discussed in the second part. Key words: bats, virus, zoonosis, reservoir, epidemics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Mejsnar 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Mejsnar 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Mejsnar 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martina Saláková, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB