velikost textu

Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prorogační a rozhodčí doložky v mezinárodním obchodě
Název v angličtině:
Prorogation and Arbitration Clauses in International Trade
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Cibulková
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
194787
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prorogační doložka, rozhodčí doložka, alternativní řešení sporů
Klíčová slova v angličtině:
Jurisdiction clause, arbitration clause, alternative dispute resolution
Abstrakt:
Abstrakt Práce je zaměřena na úpravu prorogačních a rozhodčích doložek v oblasti mezinárodního obchodu. Jejím cílem je s pomocí právních předpisů, soudní judikatury a české i zahraniční relevantní literatury analyzovat úpravu doložek a jejich náležitosti. Kromě úvodu a závěru práce obsahuje jedenáct kapitol, které uvedenou problematiku postupně analyzují. První kapitola se věnuje řešení sporů v mezinárodním obchodu a představuje prorogační a rozhodčí doložky jako nástroje, pomocí kterých mohou smluvní strany určit, kdo a jak bude případný spor mezi nimi rozhodovat. Kapitoly dvě až šest se zabývají prorogačními doložkami. Nejprve jsou analyzovány prameny právní úpravy prorogačních doložek a vztahy mezi nimi. Dále práce rozebírá formální požadavky na prorogační doložky a možnost inkorporace doložek do smlouvy z jiného dokumentu. Rozebrány jsou také některé další vlastnosti a náležitosti prorogačních doložek, a to určitost prorogovaného soudu, oddělitelnost prorogační doložky, výlučnost prorogační doložky a vliv ochranných ustanovení podle nařízení Brusel I bis na uzavírání doložky. Následující kapitoly sedm až deset se věnují rozhodčím doložkám. Opět jsou analyzovány prameny právní úpravy rozhodčích doložek a rozhodčího řízení. Poté jsou rozebrány klíčové náležitosti rozhodčích doložek, kterými jsou arbitrabilita, formální náležitosti a obsahové náležitosti. Zmíněna je znovu také oddělitelnost doložky a nakonec jsou analyzovány tzv. vícestupňové doložky. Poslední jedenáctá kapitola se zabývá kolizí prorogační a rozhodčí doložky. Ta nastává v případě, že strany pro shodný spor uzavřou oba typy doložek, ty si však obsahově vzájemně odporují. Důraz je kladen na problematické aspekty, na které by si smluvní strany při sjednávání doložek měly dávat pozor. Zároveň jsou také rozebrány prameny právní úpravy a jsou vyzdviženy rozdíly mezi nimi. Na základě poznatků z této práce mohou smluvní strany posoudit, jaké náležitosti musí podle použité právní úpravy při sjednávání prorogační nebo rozhodčí doložky naplnit a také, jakých chyb se vyvarovat, aby byla doložka platná.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is aimed at the prorogation and arbitration clauses in international trade. Its aim is to analyse the legal regulation of the clauses and requirements for them using the help of legislation, case law and both Czech and foreign relevant literature. In addition to the introduction and the conclusion of the thesis, there are eleven chapters analysing the issue. The first chapter deals with dispute resolution in international trade, and introduces prorogation and arbitration clauses as instruments by which the parties can determine how and by whom will the dispute between them be decided. Chapters two to six deal with prorogation clauses. First of all, sources of legal regulation of prorogation clauses are analysed. Further, the thesis analyses the formal requirements for the clauses and also the possibility of incorporating the clause into a contract from another document. There are also discussed some other features of the prorogation clauses, namely the certainty of the chosen court, the separability of the clause, the exclusivity of the clause, and the effect of provisions protecting the weaker party under the Brussels I bis regulation The following chapters seven to ten deal with arbitration clauses. Again, sources of legal regulation of arbitration clauses and arbitration proceedings are analysed. Thereafter, the key elements of the arbitration clauses are discussed, namely arbitrability, formal requirements and content requirements. The separability of the clause is also mentioned and lastly, the so-called multi-tier clauses are analysed. The last eleventh chapter deals with the collision of the prorogation and arbitration clauses. Such situation occurs when the parties enclose both types of clauses for the same dispute, but the clauses contradict each other. The thesis emphasizes some problematic aspects that the parties should be aware of when negotiating the clauses. Also, the sources of legal regulation are analysed and the differences between them are highlighted. Based on the conclusions of the thesis, the parties can assess what features of the clauses must be fulfilled and what mistakes they should avoid in order for the clause to be valid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Cibulková 694 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Cibulková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Cibulková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 768 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 152 kB