velikost textu

Autonomie vůle v kolizní úpravě mezinárodního práva soukromého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autonomie vůle v kolizní úpravě mezinárodního práva soukromého
Název v angličtině:
Autonomous will in conflict of laws in international private law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Kolářová
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
194783
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autonomie vůle, volba rozhodného práva, Nařízení Řím I
Klíčová slova v angličtině:
Autonomous will, choice of law, Rome I
Abstrakt:
Autonomie vůle v kolizní úpravě mezinárodního práva soukromého Abstrakt Tato práce se zabývá tradiční soukromoprávní zásadou autonomie vůle v kolizní úpravě mezinárodního práva soukromého. Jejím projevem je volba rozhodného práva, která je jedním z hraničních určovatelů. Tento institut je znám už od středověku, ale díky legislativní činnosti Evropské unie došlo v poslední době k jeho proniknutí i do oblastí, kde se dříve nevyskytoval. Volba rozhodného práva umožňuje účastníkům poměrů s mezinárodním prvkem zvolit si právní řád, který nejvíce vyhovuje jejich potřebám. Mezi cíle této práce patří zmapovat vývoj volby rozhodného práva a důvody, které k němu vedly. Dalším cílem je prozkoumat různá existující omezení volby rozhodného práva a zvážit jejich nezbytnost. V první polovině práce se zabývám zásadou autonomie vůle a volbou rozhodného práva obecně. Zkoumám zde jak historii tohoto institutu a jeho výhody, tak i jeho možná dělení a omezení. Zmiňuji se i o debatě o nutnosti přítomnosti mezinárodního prvku v právním poměru. V druhé polovině práce zkoumám konkrétní podobu volby rozhodného práva ve smluvních i mimosmluvních závazkových poměrech, dědickém a rodinném právu. Zatímco ve smluvních závazkových poměrech se volba rozhodného práva objevovala tradičně, tak v oblasti mimosmluvních závazkových poměrů a dědického práva to byla až Evropská unie, která představila volbu rozhodného práva většině členských států. Specifická je situace v oblasti rodinného práva, u které je vlivem silných kulturních tradic různých členských států obtížné dojít ke konsensu, a proto se zde s volbou rozhodného práva můžeme setkat ve všech členských státech jen u výživného. V rámci každé části se nejprve zaměřuji na unijní úpravu. V Evropské unii je volba rozhodného práva upravena pomocí nařízení, což je výhodné díky jejich přímé použitelnosti a jednotnosti úpravy. Dále v každé části zkoumám i úpravu českou a mezinárodní úmluvy. Klíčová slova: autonomie vůle, volba rozhodného práva, Nařízení Řím I
Abstract v angličtině:
Autonomous will in conflict of laws in international private law Abstrakt This thesis deals with the traditional private law principle of autonomy of will in conflict of laws in private international law. Its expression is the choice of the applicable law, which is one of the connecting factors. This institute has been known since the Middle Ages, but due to the legislative activity of the European Union, it has recently appeared in areas where it has not previously been. The choice of the applicable law allows participants to choose the law that best suits their needs. The objectives of this work are to map the development of the choice of law and the reasons which led to it. Another objective is to explore the various existing restrictions on the choice of law and to consider their necessity. In the first half of my work I deal with the principle of autonomy of will and the choice of the applicable law in general. I examine both the history of this institute and its advantages, as well as its possible division and limitations. I also mention the debate on the necessity of the presence of an international element in the legal relationship. In the second half of the thesis I examine the concrete form of choice of applicable law in both contractual and non-contractual obligations, inheritance and family law. While in the contractual obligations the choice of the law has been traditionally present, it was only in the area of non-contractual obligations and inheritance law that the European Union presented the choice of the applicable law to most Member States. What is specific is the situation in the area of family law where because of the strong cultural traditions of the various Member States is difficult to reach a consensus, so in all Member States we can only choose the applicable law in the matters of alimony. Within each section, I first focus on EU adaptation. In the European Union, the choice of applicable law is regulated by the regulation, which is advantageous because of their direct applicability and uniformity of treatment. In addition, I review the Czech and international conventions in each section. Klíčová slova: autonomous will, choice of law, Rome I
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Kolářová 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Kolářová 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Kolářová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 940 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB