velikost textu

Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob
Název v angličtině:
Current issues in international carriage of passengers by road
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Malásková
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
194782
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Silniční doprava, mezinárodní silniční přeprava osob, CVR, Nařízení č. 181/2011
Klíčová slova v angličtině:
Road transport, International carriage of passengers by road, CVR, Regulation No 181/2011
Abstrakt:
Abstrakt Aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob Tématem diplomové práce jsou aktuální otázky mezinárodní silniční přepravy osob. Mezi cíle této práce patří shrnutí právní úpravy mezinárodní silniční přepravy osob a vymezení vztahu mezi jednotlivými prameny práva, dále také kritické zhodnocení celkové právní úpravy a nastínění možného budoucího vývoje v této oblasti. Práce je rozdělena do šestí kapitol, které postupně pokrývají celou problematiku právní úpravy mezinárodní silniční přepravy osob se zaměřením na aktuální otázky. První kapitola je věnována především uvedení čtenáře do zpracovaného tématu a vymezení pojmů užívaných v práci. Zabývá se také specifiky autobusové dopravy a její role na území ČR a EU. Druhá kapitola shrnuje prameny práva mezinárodní silniční přepravy osob na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Podrobněji se věnuje vnitrostátní úpravě silniční dopravy a přepravní smlouvy v českém právním řádu. Kapitola třetí se zabývá kolizní úpravou mezinárodní přepravy na evropské a vnitrostátní úrovni. Čtvrtá a pátá kapitola rozebírají podrobněji přímou úpravu mezinárodní silniční přepravy osob, a to konkrétně Nařízení EU č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR). Obě tyto kapitoly obsahují deskripci práv a povinností vyplývajících z těchto pramenů a jejich kritické zhodnocení, kapitola čtvrtá se však zabývá také konkrétním uplatňováním Nařízení č. 181/2011 na české a evropské úrovni. Poslední, šestá kapitola, pak na předcházející kapitoly navazuje komparací zmíněných právních úprav, kde se zabývá shodnými a rozdílnými rysy obou pramenů. Dále se věnuje vymezením vztahu mezi těmito prameny, celkovým zhodnocením právní úpravy mezinárodní silniční přepravy osob a nastíněním možného vývoje do budoucna. Klíčová slova Silniční doprava, mezinárodní silniční přeprava osob, CVR, Nařízení č. 181/2011
Abstract v angličtině:
Abstract Current issues in international carriage of passengers by road The topic of the thesis is current issues of international carriage of passengers by road. The aim of this thesis is to summarize the content of legal sources of international road passenger transport and to define the relationship between the concerned regulations, as well as to critically evaluate the overall legal framework and to present possible further development in this area. The thesis is divided into six chapters, which cover the whole issue of the regulation of international carriage of passengers by road. The first chapter enables the reader to understand the topic by defining the terms related to international carriage of passengers. The chapter also deals with the specifics of coach transport and its role in the Czech Republic and the EU. The second chapter summarizes the sources of law on the international carriage of passenger law at international, European and national level. It deals in more detail with the regulation of road transport and the contract for carriage in the Czech legal order. Third chapter deals with the conflict rules in the regulation of international carriage of passengers at both European and national level. Fourth and fifth chapter discuss in more detail the Regulation (EU) No 181/2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and the Convention on the Contract for the International Carriage of Passengers and Luggage by Road (CVR). Both these chapters contain a description of the rights and obligations arising from these sources and their critical evaluation. The last, sixth chapter compares presented regulations with each other and identifies the identical and different features of both legal sources. The chapter also examines the relationship between both regulations, presents the overall evaluation of the legal framework and outlines possible further development in the field. Key words Road transport, International carriage of passengers by road, CVR, Regulation No 181/2011 6
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Malásková 905 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Malásková 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Malásková 207 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB