velikost textu

Společnosti v mezinárodním právu soukromém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Název v angličtině:
Companies in private international law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Lembas
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
194776
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společnost, mezinárodní právo soukromé, osobní statut, inkorporační teorie, teorie sídla
Klíčová slova v angličtině:
company, private international law, personal statute, incorporation theory, real seat theory
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je analýza právní úpravy společností v mezinárodním právu soukromém se zaměřením na přeshraniční mobilitu společností v EU. Práce sestává z úvodu, pěti kapitol a závěru. V první kapitole je představena a vymezena základní terminologie používaná v práci - pojmy mezinárodní právo soukromé, kolizní normy, právnické osoby, společnosti. Druhá kapitola se věnuje osobnímu statutu společnosti a analyzuje hlavní teorie určování osobního statutu - inkorporační teorii a teorii sídla, rozebrány jsou jejich výhody a nevýhody, na závěr kapitoly je uvedeno jejich srovnání. Inkorporační teorie umožňuje přemístění sídla a jednou provždy určuje rozhodné právo, teorie sídla má funkci ochrannou, chrání třetí osoby a poskytuje větší právní jistotu. Zatímco pro inkorporační teorii je rozhodující právo, podle kterého byla právnická osoba založena, pro teorii sídla je rozhodující sídlo skutečné, tedy místo, kde společnost skutečně působí, vyvíjí faktickou činnost. Třetí kapitola se tématu věnuje z pohledu práva EU. Je rozebrána svoboda usazování jako právní základ pro pohyb společností v rámci EU a články zakotvující svobodu usazování na úrovni primárního práva. Dále jsou analyzovány vybrané judikáty SDEU související s tématem. Z analýzy rozsudků vyplývá vliv SDEU na teorie určení osobního statutu. Čtvrtá kapitola zkoumá téma z pohledu českého práva. Obecně je pojednáno o přemístění sídla. Následně je popsáno přemístění sídla z ČR do zahraničí a ze zahraničí do ČR podle zákona o přeměnách a občanského zákoníku. Pátá kapitola se zabývá shrnutím problematiky na úrovni unijního práva v kontextu přeshraničního přemístění sídla a analyzuje současný právní rámec Evropské unie na základě aktuálního briefingu a studie evropských institucí. Závěr obsahuje shrnutí hlavních bodů a zamyšlení se nad tématem práce. Jsou zhodnoceny možnosti přeshraniční mobility společností. Je konstatována nedostatečná harmonizace právní úpravy a roztřístěnost vnitrostátní právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of this thesis is to analyze legal framework of companies in private international law with focus on cross-border mobility of companies in the EU. The work consists of an introduction, five chapters and a conclusion. In the first chapter, the basic terminology used in the work and terms of private international law, collision standards, legal entities (persons) and companies are presented and defined. The second chapter is devoted to the personal statute of company and analyzes main theories of determining a personal statute – the incorporation theory and the real seat theory, their advantages and disadvantages are discussed and their comparison is mentioned at the end of the chapter. Incorporation theory enables cross-border transfer of company seats and defines law applicable to company forever, real seat theory has a protective function. Whereas incorporation theory uses the foundation of a company to determine applicable law, real seat theory uses the real seat of a company, the actual place where the company centers its activity. The third chapter discusses the subject from the point of view of the EU law. The freedom of establishment as legal basis for the movement of companies within EU is analyzed as well as basic articles of primary law regarding right of establishment. Selected decisions of CJEU are analyzed. The analysis proves the influence of court’s decisions on determination of personal statute. The fourth chapter examines the subject from the point of view of the Czech law. Cross-border transfer is described in general. Subsequently, cross-border transfer of seat from the Czech republic abroad and from abroad to the Czech republic is described according to Transformation Act and Civil Code. The fifth chapter provides an overview of the subject on the level of EU law in the context of cross-border seat transfer and analyzes the current legal framework of the EU on the basis of a recent briefing of the European Parliament and a study prepared for the European Commission. The conclusion contains an overview of main points and an evaluation of the possibility of cross-border mobility of companies. Also, current insufficient harmonisation of legislation and fragmentation of national legislation are stated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Lembas 905 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Lembas 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Lembas 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB