velikost textu

Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezinárodní právo soukromé a otázky práva obchodních společností
Název v angličtině:
Private international law and the issues of company law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
David Špelina
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
194774
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní právo soukromé. Evropské právo. Společnost. Přeshraniční přeměna společnosti.
Klíčová slova v angličtině:
International private law. European law. Company. Cross-border conversion of a company.
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl provést analýzu obchodních společností v mezinárodním právu soukromém a v evropském mezinárodním právu soukromém v souvislosti s přeshraničním přemístěním sídla obchodních společností, a to pohledem především české a evropské právní úpravy. Předkládaná práce obsahuje celkem pět na sebe navazujících kapitol, přičemž hned ta první se zabývá obecným vymezením mezinárodního práva soukromého jakožto právního odvětví včetně jeho vývoje a jeho ukotvení v českém právním řádu. Dále se zabývá evropským mezinárodním právem soukromým, soustavou jeho norem a jejich promítnutím do českého právního řádu v souvislosti s aplikační předností evropských norem před českými právními normami. Další, tedy druhá kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky definice termínu obchodní společnosti, přičemž tento termín je podroben právní analýze v českém právním řádu, především v souvislosti s platnou právní úpravou. Termín obchodní společnost byl dále vymezen i z pohledu právní úpravy Evropské unie, jež vychází z primárního práva a na něj navazujícího práva sekundárního upravujícího nadnárodní formy společností. V této souvislosti byla obsažena i jedna z těchto nadnárodních forem, konkrétně Societas Europaea, tedy evropská společnost. V návaznosti na definici společností bylo nutné vymezit i jejich osobní statut, státní příslušnost a uznání takových společností. A dále uvést i metody určování osobního statutu společností, a to princip inkorporační a princip teorie sídla jakožto dvě nejvíce užívané metody v jednotlivých právních řádech. Vzhledem k tomu, že byl definován pojem (evropského) mezinárodního práva soukromého, obchodních společností i jejich uznání, bylo nutné dojít k přeshraničnímu přemístění sídla obchodní společnosti, a to nejprve dle českých právních norem. Úprava tohoto institutu je obsažena v celkem třech českých právních předpisech. Následující evropská úprava přeshraničního přemístění sídla je vymezením svobody usazování zaručené primárním unijním právem a přeshraničním přemístěním sídla evropské společnosti, a dále budoucích návrhů spojených s touto problematikou. S ohledem na evropskou právní úpravu bylo nutné uvést i judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V této práci je stručně uveden pouze krátký výčet rozhodnutí, avšak poslední uvedené rozhodnutí je rozebráno podrobněji. Závěr této práce je zhodnocením toho, čím se práce zabývala včetně autorových poznatků v rámci jednotlivých kapitol.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis was to analyze companies with regard to private international law and European private international law in relation to the cross-border relocation of the registered office of companies; mainly, from the point of view of the Czech and European legal regulations. The submitted thesis consists of five consecutive chapters. The first chapter concerns itself with the general definition of private international law as a legal branch, as well as with its development and anchoring in the Czech Republic’s legal system. Furthermore, it explains European private international law, its body of rules and their projection in the Czech legal system with regard to the primacy principle of European laws over the Czech Republic’s body of rules. The next chapter consists of a general introduction into the issue of defining the term company in which case it is submitted to legal analysis within the Czech Republic’s legal system, primarily in connection with the valid legislation. The term company is also explained from the point of view of the European legislation, which is based on the primary legislation and the secondary legislation that defines the forms of supranational companies. In connection with this we also include one of the forms of a supranational company, namely Societas Europaea, or European Society. Following the definition of the term company it was also necessary to determine its personal statute, its nationality and the recognition of such companies. Next we had to state the methods of defining the personal statute of a company, namely the incorporation principal and the real seat principle which are the two predominantly used methods in individual legal systems. Given that the terms (European) private international law, companies and their recognition have been defined, it was necessary to get to the cross-boarder relocation of a registered office of a company, firstly in accordance with the Czech legislature. The rules of this institute are contained in a total of three Czech legislations. The following European regulation of the cross-boarder relocation of a registered office of a European company defines the freedom of establishment, guaranteed by primary EU law, and the cross-boarder relocation of a registered office of a European company, as well as future proposals related to this issue. With regard to European legislature it was necessary to include the case law of the Court of Justice of the European Union. This thesis mentions a brief list of decisions made by the Court, although the later mentioned decision is examined in more detail. The conclusion of this thesis consists of a summary of the information it contains, including the author’s findings within individual chapters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce David Špelina 875 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce David Špelina 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky David Špelina 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 152 kB