velikost textu

Vliv faryngofixace při operaci patra a timingu operace na rozvoj adhezivně retrakčních změn a cholesteatomu u rozštěpových pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv faryngofixace při operaci patra a timingu operace na rozvoj adhezivně retrakčních změn a cholesteatomu u rozštěpových pacientů
Název v angličtině:
Impact of pharyngofixation and timing in cleft palate repair surgery on the development of chronic adhesive otitis media and cholesteatoma in cleft palate patients.
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D.
Školitel:
MUDr. Petr Schalek, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.
doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
Id práce:
194768
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika otorinolaryngologická (12-ORL)
Program studia:
Preventivní medicína (P5109)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Značná část dětských rozštěpových pacientů trpí OMS a jejími následky jako nedoslýchavost, adhezivně retrakční změny a cholesteatom. Cílem naší retrospektivní studie bylo zjistit, zda lze tyto následky minimalizovat výběrem operační techniky při korekci patra – použitím faryngofixace. Materiál a metodika: Retrospektivní studie 163 pacientů – 325 uší (1x atrezie zvukovodu), operovaných v 5 měs. – 8 letech, doba sledování 36-84 měs. Výsledky: 125 (38%) uší mělo retrakci v oblasti epitympana a 45 (14%) mělo retrakci v oblasti zadního horního kvadrantu středouší, bylo 10 (3%) cholesteatomů 5x epitympanální a 5x sinus cholesteatom. Nepodařilo se prokázat signifikantní vztah mezi použitím faryngofixace a závažností otologického nálezu resp. četností retrakcí v epitympanu a zadním horním kvadrantu(p 0,53) Závěr: podle našeho zjištění nesouvisí použití faryngofixace a timingu koreční operace patra s tíží následného otologického nálezu. Dle našich zkušeností a v souladu s literaturou zatím zůstává nejlepší prevencí adhezivně retrakčního procesu a cholesteatomu dispenzarizace s otomikroskopickým sledováním a včasná indikace k chirurgickému řešení podle závažnosti změn a dynamiky procesu. Klíčová slova : faryngofixace, korekce patra, rozštěp, retrakce, cholesteatom, otologický nález
Abstract v angličtině:
Abstract Introduction: A significant number of pediatric cleft patients suffer from OMS and its consequences as hearing loss, adhesive retraction changes and cholesteatoma. The aim of our retrospective study was to find out whether these effects can be minimized by selecting an operative technique to correct the palate - using pharyngofixation or by surgery timing . Material and methods: Retrospective study involving163 patients - 325 ears (1x external auditory canal atresia), operated at the age of 5 months - 8 years, follow up time 36-84 months. Results: 125 (38%) ears had an epitympanic retraction and 45 (14%) had a superior posterior quadrant retraction, 10 (3%) had cholesteatoma, together 5 epitympanic and 5 sinus cholesteatoma. No significant relationship was found between the use of pharyngofixation and the severity of the otologic finding, respectively of retraction rates in the epitympanum and the posterior superior quadrant (p 0.53). Analogous no significant relationship was found between the surgery timing and the severity of the otologic finding (p 0.48) Conclusion: In our findings, the use of pharyngofixation and timing of palate correction surgery is not related with the severity of subsequent otologic findings. According to our experience and in accordance with the literature, the best prevention of adhesive retraction changes and cholesteatoma remains the follow-up with careful otomicroscopic monitoring and early indication for surgical treatment according to the severity of changes and process dynamics. Keywords: pharyngofixation, palate correction, cleft, retraction, cholesteatoma, otologic finding
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D. 687 kB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D. 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Lukáš Otruba, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Petr Schalek, Ph.D. 407 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc. 659 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 3.74 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 408 kB