velikost textu

Změny v extremitě a výskytu povodní v povodí Zdobnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v extremitě a výskytu povodní v povodí Zdobnice
Název v angličtině:
Changes in extremity and seasonality of floods in the Zdobnice River basin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Čermák
Vedoucí:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Id práce:
194753
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povodně, průtok, hydrologické extrémy, historické povodně, sezonalita, Zdobnice
Klíčová slova v angličtině:
Floods, discharge, hydrological extremes, historical floods, seasonality, Zdobnice
Abstrakt:
Abstrakt Náplní bakalářské práce je vyhodnocení změny extremity a výskytu povodňových událostí v horském povodí Zdobnice. V literární rešerši je nejprve komplexně představena problematika povodní a stručně jsou popsány největší historické povodně v Česku a v povodí Zdobnice. Součástí rešerše je i fyzickogeografická charakteristika zkoumaného povodí. V praktické části jsou vyhodnocena data denních průtoků získané od ČHMÚ. Na základě dat byla provedena analýza odtoku se zaměřením na extrémní průtoky. Pro porovnání změny je datová řada rozdělena na dvě období (1945-1969 a 1970-2014), jejichž bod změny určily Pettitův a Buishandův test homogenity. K analýze sezonality jsou použity grafy směrových statistik, polární grafy, křivky kumulativních četností a povodňový index. Výsledkem těchto metod je zjištění, že se ve druhém období přesunulo těžiště povodňové zatížení do dřívějších částí roku. Zároveň byl zjištěn nárůst povodňových událostí v červenci. Klíčová slova: povodně, průtok, hydrologické extrémy, historické povodně, sezonalita, Zdobnice
Abstract v angličtině:
Abstract The object of the bachelor thesis is to analyze the change of extremity and seasonality of floods in the Zdobnice basin. The literary research comprehensively presents floods with description of the biggest historical floods in the Czechia and in the Zdobnice basin. The literary research also includes the physical-geographical characteristic of the studied area. The practical part is based on the daily flow data analysis, obtained from CHMI (Czech Hydrometeorological Institute). Runoff analysis is performed on the base of these data, with focus on extreme flows. To compare the seasonality change, data series is divided into two periods (1945-1969 and 1970-2014), which point of change was determined by Pettit's and Buishand's homogeneity test. Seasonality change is compared by directional statistics, polar graphs, curves of cumulative frequency and flood index. As a result of these methods, it is found that in the second period, the flood risk is greater in earlier parts of the year. It has been also found, that there are more flood events in July. Key words: Floods, discharge, hydrological extremes, historical floods, seasonality, Zdobnice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Čermák 3.89 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Daniel Čermák 478 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Čermák 344 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Čermák 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. 152 kB