velikost textu

Vliv rýžového extraktu jako nové kluzné látky na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rýžového extraktu jako nové kluzné látky na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy
Název v angličtině:
The influence of rice extract as a new lubricant on the compressibility of microcrystalline cellulose
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Bučková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ondrejček
Oponent:
Mgr. Ondřej Holas, Ph.D.
Id práce:
194739
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kluzné látky, rýžový extrakt, mikrokrystalická celulosa, lisovatelnost
Klíčová slova v angličtině:
lubricants, rice extract, microrystalline cellulose, compressibility
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Lenka Bučková Název diplomové práce: Vliv rýžového extraktu jako nové kluzné látky na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy V této diplomové práci byl studován rýžový extrakt jako nová kluzná látka. Především byl sledován jeho vliv na lisovatelnost mikrokrystalické celulosy. Jeho účinky byly srovnávány se stearylfumarátem sodným a koloidním oxidem křemičitým. Použité kluzné látky byly míseny s plnivem v koncentracích 0,1 až 1 %. U samotného plniva a směsí byla hodnocena rychlost sypání. Následně byly připraveny tablety při lisovacích silách 2,5 až 7,5 kN. Lisovací proces byl sledován záznamem síla-dráha. Dále byla testována pevnost tablet, jejich oděr a doba rozpadu. Z výsledků vyplynulo, že rýžový extrakt je možné využít jako kluznou látku pro použité modelové plnivo. Na rozdíl od ostatních použitých látek je nutné ho používat v koncentraci do 0,25 %. Použití vyšších koncentrací nezlepšuje tokové vlastnosti tabletovin. Dále také narůstá elasticita materiálu a oděr tablet a pevnost tablet klesá. Na druhou stranu měl rýžový extrakt mnohem menší vliv na některé sledované parametry. Ani použití 1 % rýžového extraktu neovlivňovalo hodnoty některých parametrů záznamu síla-dráha.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Department of Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Student: Lenka Bučková Title of Thesis: The influence of rice extract as a new lubricant on the compressibility of microcrystalline cellulose In this thesis the rice extract was studied as a new lubricant. Primarily its influence on microcrystalline cellulose compressibility was studied. Its effects were compared to sodium stearylfumarate and colloidal silicon dioxide. The used lubricants were wixed with the filler in the concentrations ranging from 0.1 to 1%. The mass flow rate was evaluated in the filler itself and its mixtures. Subsequently, the tablets were made using the compression forces ranging from 2.5 to 7.5kN. The compaction process was evaluated using the force- displacement method. Furthermore, the tablet hardness, friability and disintegration time was tested. The results showed that the rice extract can be used as lubricant for the used model filler. Unlike other evaluated glidants, it must be used at concentrations up to 0,25%. The use of higher concentrations does not improve the flow properties of tableting mixtures. In addition, material elasticity and tablet friability increases and tablet hardness decreases. On the other hand, the rice extract had much lower influence on some evaluated parameters. Even the use of 1% of rice extract did not affect some of force-displacement parameters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Bučková 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Bučková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Bučková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ondrejček 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Holas, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB