velikost textu

Hodnocení kompozice stravy dotazníkovou metodou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení kompozice stravy dotazníkovou metodou
Název v angličtině:
Evaluation of diet composition by questionnaire method
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Beránková
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Id práce:
194736
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Bc. Hana Beránková Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD. Název diplomové práce: Hodnocení kompozice stravy dotazníkovou metodou Teoretický úvod a cíle: Ačkoliv existuje celá řada zaručených správných postupů a definic pro zdravé stravování a množství přijatých živin je zcela individuální záležitost, obecně lze říci, že jde především o vyvážené množství základních živin (sacharidy, proteiny, lipidy), doplňkových živin (vitamíny a minerály) a dostatečné množství vody, které udržuje lidský organismus ve stabilní homeostázi. Cílem této práce bylo získat přehled v této problematice a zaměřit se na praktický výzkum spočívající ve sledování nutričního příjmu energie, živin, vitaminů a minerálních látek u vybrané skupiny osob a v závěru porovnat zjištěné hodnoty s těmi doporučenými. Metody: Testování probíhalo formou týdenních záznamů veškeré přijaté potravy a fyzické činnosti u skupiny náhodně vybraných osob ve věku 20-30 let. Studie probíhala v období od března do května 2018. Data byla zpracována pomocí počítačového programu NutriDan a tabulek Compendium of physical activities z roku 2011. Výsledky: Výsledné hodnoty ukázaly, že energetický výdej většinou převažoval příjem, proto byla energetická bilance negativní. Příjem základních živin (sacharidů, lipidů a proteinů) byl relativně v normě s doporučenými denními dávkami. Přísun mikronutrientů byl ovšem nevyvážený. Více než polovina zjišťovaných vitamínů i stopových prvků se pohybovala mimo doporučené hodnoty. Závěr: Správný příjem základních živin a negativní energetickou bilanci lze přisoudit novodobému trendu zdravého životního stylu a věkové skupině 20-30 let, která jím žije nejčastěji. Spousta lidí ale sleduje a dodržuje vyvážený poměr pouze makronutrientů a zapomíná na mikronutrienty. Klíčová slova: výživa, kompozice stravy, doporučená denní dávka, energetická bilance
Abstract v angličtině:
Abstract: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Author: Hana Beránková Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD. Title of the thesis: Evaluation of diet composition by questionnaire method Theoretical introduction and aim of the thesis: Although there are a number of guaranteed good practices and definitions for healthy eating and the amount of recieved nutrients is a totally individual matter, in general we can say it is mainly a balanced amount of essential nutrients (carbohydrates, proteins, lipids), additional nutrients (vitamins and minerals) and sufficient amount of water that keeps the human body in stable homeostasis. The aim of this thesis was to get an overview of this issue and to focus on practical research consisting in monitoring of nutritional intake of energy, nutrients, vitamins and minerals in a selected group of people and in the end to compare the results with the recommended values. Methods: Testing took place in the form of weekly records of all food intake and physical activity in a group of randomly selected persons aged 20-30. The study was conducted from March to May 2018. The data were processed by NutriDan computer program and with using Compendium of physical activities from 2011. Results: The results of such measurements showed that energy expenditure mostly exceeded energy income, so the energy balance was negative. The uptake of essential nutrients (carbohydrates, lipids and proteins) was relatively normal with the recommended daily doses. However, the supply of micronutrients was unbalanced. More than half of the detected vitamins and trace elements were out of the recommended values. Conclusion: The correct intake of essential nutrients and negative energy balance can be attributed to the trend of modern healthy lifestyle and age group of 20-30 years, which mostly lives by it. But a lot of people check and maintain only balanced ratio of macronutrients and they forget about micronutrients. Keywords: nutrition, diet composition, recommended daily dose, energy balance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Beránková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Beránková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Beránková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB