velikost textu

Sexual dimorphism of rat gut microbiota composition and intestinal immunity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sexual dimorphism of rat gut microbiota composition and intestinal immunity
Název v češtině:
Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavla Kalousová
Vedoucí:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Id práce:
194735
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
střevní mikrobiota, střevo, imunitní systém, potkan, sexuální dimorfismus
Klíčová slova v angličtině:
gut microbiota, intestine, immune system, rat, sexual dimorphism
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Pavla Kalousová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Sexuální dimorfismus ve složení střevní mikroflóry a střevní imunity u potkana Pozadí a cíl: Mnoho faktorů může ovlivnit složení střevní mikroflóry a imunitního systému. Je dobře známo, že jedním z těchto faktorů je pohlaví. Tento pohlavní dimorfismus může vést k speciálně upravené léčbě nemocí pro jednotlivé pohlaví a také při nutričních opatřeních. Tato práce cílila na analýzu pohlavních rozdílů u střevní mikroflóry a imunity u dospělých potkanů. Metody: Jako testovací skupina byli použiti 12 týdnů staří potkani mužského a ženského pohlaví kmene Wistar. Střevní obsah byl zanalyzován DNA-sekvenční metodou k identifikaci složení střevní mikrobů. Pomocí metody ELISA byla provedena detekce koncentrace IgA ze vzorku exkrementů a střevního obsahu. Průtoková cytometrie při analýze vzorku exkrementů stanovila hladinu IgA-obalených bakterií. Výsledky: Metagenomická analýza objevila 1 specificky samičí řád, 4 rodiny, 13 rodů a 13 druhů, které nejsou přítomné u samčích potkanů. Jen jeden druh mikroba byl identifikován jako specificky samčí. Kvantitativní analýza ukázala vyšší poměr řádu Firmicutes u mužského pohlaví, který je dále spojen s vyšším výskytem rodiny Lactobacillaceae a Lactobacillus animalis. Potkani ženského pohlaví se projevili vyšším poměrem řádu Verrucomicrobia, spojené s Akkermansiaceae a Akkermansia muciniphila a řádu Bacteroidetes, který byl zvýšen v důsledku vyššího výskytu Prevotellaceae – Prevotella shahii, P. stercorea a Porphyromonadaceae. Potkani samičího pohlaví měly také zvýšený počet osamoceně postaveného druhu Roseburia faecis a rodin Ruminococcaceae, Oscillospiraceae. Při analýze střevní IgA a IgA-obalených bakterií nebyly nalezeny žádné rozdíly v pohlaví. Závěr: Existence pohlavního dimorfismu byla prokázána při analýze rozmanitosti a složení střevní mikroflóry u potkanů. Tento fakt by měl být brán v úvahu při léčbě nemocí spojených s narušením střevního traktu a také při projektování preklinických studií, které mají, co dočinění se zkoumáním střevních mechanismů a funkcí. Klíčová slova: střevní mikrobiota, střevo, imunitní systém, potkan, sexuální dimorfismus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Pavla Kalousová Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Title: Sexual dimorphism of rat gut microbiota composition and intestinal immunity Background and Aim: Many factors can influence the composition of gut microbiota and the immune system. It is well-known that one of those factors is sex. This sexual dimorphism can lead to a specifically adjusted treatment of diseases for different gender and nutritional interventions. This study focuses on analysing sexual differences in gut microbiota and intestinal immunity in adult rats. Methods: Caecal content from 12-week-old female and male Wistar rats were collected and analysed by DNA-sequencing technique to characterize microbiota composition. ELISA test was performed to quantify the concentration of IgA in faeces and gut wash. Flow cytometry determined the concentration of IgA-coating bacteria in faecal samples. Results: Metagenomic analysis revealed that female gender presents 1 phylum, 4 families, 13 genera, and 13 species which are not present in male rats. Only one male-specific colonization was observed at the species level. Quantitative analysis showed a higher proportion of Firmicutes phylum in males which was associated with higher Lactobacillaceae and Lactobacillus animalis. Female rats showed higher occurrence in Verrucomicrobia phylum associated with Akkermansiaceae and Akkermansia muciniphila, and Bacteroidetes phylum which was increased due to a higher proportion of Prevotellaceae – Prevotella shahii, P. stercorea and Porphyromonadaceae. Moreover, female rats displayed a significantly higher proportion of individual species Roseburia faecis and families Ruminococcaceae, Oscillospiraceae. No sexual differences in intestinal IgA nor in IgA-coated bacteria were observed. Conclusion: Sexual dimorphism does occur in microbiota composition and diversity in rats. This fact should be considered in the treatment of diseases associated with a disruption in the intestine and also in designing preclinical intervention studies related to the intestinal examination. Keywords: gut microbiota, intestine, immune system, rat, sexual dimorphism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Kalousová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Kalousová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Kalousová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 152 kB