velikost textu

Vývoj a funkce endokrinních buněk pankreatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a funkce endokrinních buněk pankreatu
Název v angličtině:
Development and function of endocrine cells of the pancreas
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Hamplová
Vedoucí:
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Mgr. Zuzana Berková, Ph.D.
Id práce:
194716
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
embryo, transkripční regulace, Neurod1, Islet1, pankreas, diabetes, myší model
Klíčová slova v angličtině:
embryo, transcriptional regulation, Neurod1, Islet1, pancreas, diabetes, mouse model
Abstrakt:
Abstrakt Onemocnění Diabetes mellitus postihuje téměř 300 miliónů lidí na světě. K rozvoji diabetu dochází dysfunkcí nebo snížením počtu inzulín produkujících β-buněk, které jsou součástí endokrinního pankreatu. Z toho důvodu je důležité pochopení vývoje a funkce endokrinních buněk pankreatu. Práce vychází z hypotézy, že transkripční faktor NEUROD1 je klíčový faktor pro vývoj pankreatu a pro následné udržení funkce endokrinní tkáně. Pro studium role tohoto transkripčního faktoru ve vývoji a funkci pankreatu byl pomocí Cre- loxP systému vytvořen myší model s tkáňově specifickou delecí Neurod1 v Isl1 pozitivních buňkách (Neurod1CKO). Imunohistochemické analýzy na pankreatech v embryonálním dni 17,5 a postnatálním dni 0 potvrdily nepostradatelnost NEUROD1 pro správný vývoj, organizaci endokrinní tkáně a celkové množství endokrinních buněk pankreatu. Pro lepší porozumění molekulárních změn byly provedeny quantitativní PCR analýzy genové exprese ve věku embryonálního dne 14,5 a postnatálního dne 1. Pro studium změn exprese byly vybrány geny důležité pro vývoj a funkci pankreatu. Tyto analýzy ukázaly změny v expresi genů sloužících jako markery endokrinního pankreatu (Pdx1, Neurog3, Pax6), genů hormonů produkujících endokrinními buňkami (Inzulín 1, Inzulín 2, Glukagon), genů důležitých pro diferenciaci endokrinních buněk (MafA, MafB) a genu potřebného pro vývoj exokrinního pankreatu (Ptf1a). Tyto výsledky potvrzují výchozí hypotézu o důležitosti NEUROD1 pro správný vývoj a funkci pankreatu. Zcela nově tyto výsledky ukazují, že NEUROD1 ovlivňuje vývoj pankreatu již během sekundární přeměny, a že ztráta endokrinních buněk není v důsledku apoptózy během stádia dozrávání endokrinní tkáně, ale z důvodů abnormálního vývoje a produkce endokrinních prekurzorů.
Abstract v angličtině:
Abstract Diabetes mellitus affects nearly 300 million people in the world. The development of diabetes is caused by dysfunction or by reduction of insulin-producing β-cells that are part of the endocrine pancreas. Therefore, the most critical step for understanding the pathophysiology of diabetes and for restoring lost β cells is the identification of molecular cues that specify the cellular phenotype in the pancreas. This work is based on the hypothesis that the transcription factor NEUROD1 is a key factor for the development of the pancreas and for the maintenance of endocrine tissue function. Neurod1 conditional KO mutants (Neurod1CKO) were generated using the Cre-loxP system by crossing floxed Neurod1 mice with Isl1-Cre line. Immunohistochemical analyses of the pancreas at embryonic day 17.5 and postnatal day 0 showed that the deletion of Neurod1 negatively affected the development, organization of endocrine tissue, and total mass of pancreatic endocrine cells. To better understand molecular changes, quantitative PCR was used to analyse mRNA expression in the developing pancreas at the age of embryonic day 14.5 and postnatal day 1. Genes important for the development and function of the pancreas have been selected for the study of expression changes. These analyses showed changes in expression of genes serving as endocrine pancreatic markers (Pdx1, Neurog3, Pax6), genes for producing endocrine hormones (Insulin 1, Insulin 2, Glucagon), genes important for endocrine cell differentiation (MafA, MafB), and gene for development of exocrine pancreas (Ptf1a) in Neurod1CKO compared to controls. These results confirm the initial hypothesis that NEUROD1 is important for the development and function of the pancreas. Newly, these results show that NEUROD1 already affects pancreatic development during the secondary transformation, and that the loss of endocrine cells is not due to apoptosis during the endocrine maturation stage but due to abnormal development and production of endocrine precursors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Hamplová 1.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Hamplová 271 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Hamplová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Zuzana Berková, Ph.D. 800 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB