velikost textu

Vedecké kategórie a klasifikácia ľudí: Historická analýza ako metodologický nástroj pre filozofiu vied o človeku?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vedecké kategórie a klasifikácia ľudí: Historická analýza ako metodologický nástroj pre filozofiu vied o človeku?
Název v češtině:
Vědecké kategorie a klasifikace lidí: Historická analýza jako metodologický nástroj pro filosofii věd o člověku?
Název v angličtině:
Scientific Categories and Classification of People: Historical analysis as a methodological tool for the philosophy of human sciences?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kornélia Smiešková
Vedoucí:
Mgr. Jan Maršálek
Oponent:
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
Id práce:
194666
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (N6101)
Obor studia:
Filozofie (FIL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
historická ontológia|historizovaná analýza|konceptuálna analýza|história prítomnosti|making up people|looping effect|dynamický nominalizmus|vedecké klasifikácie|klasifikácia ľudí|filozofia vedy|filozofia psychiatrie|vedecké kategórie
Klíčová slova v angličtině:
historical ontology|historicised analysis|conceptual analysis|history of the present|making up people|looping effect|dynamic nominalism|classification of people|philosophy of science|philosophy of psychiatry|scientific categories|scientific classifications
Abstrakt:
Abstrakt (slovensky): Cieľom predkladanej práce je zrekonštruovať a interpretovať metódu historizovanej analýzy a jej použitie na skúmanie fenoménu „making up people,“ ktoré je Hackingovým prirovnaním pre efekty, ktoré majú vedecké klasifikácie na klasifikovaných ľudí. Práca vychádza z tézy, že historizovaná analýza používa prvky filozofickej konceptuálnej analýzy spolu s historickými nástrojmi filozofie vied, ktorej postupy stoja často v opozícii voči analytickej tradícii. V súvislosti s touto tézou bude práca zároveň skúmať, či historizovanú analýzu môžeme chápať ako históriu prítomnosti. Naviac, bude klásť otázky, ku ktorým vedie reflexia nad projektom „making up people:“ Aké sú podmienky možnosti vzniku vedeckej kategórie? Dochádza so vznikom kategórií ku vzniku nového druhu ľudí? Cez akú konkrétnu štruktúru na seba vedecké kategórie a klasifikovaní ľudia pôsobia? Čiastočným cieľom tak bude ukázať, nakoľko je historizovaná analýza schopná na tieto otázky odpovedať. V neposlednom rade sa bude práca snažiť zohľadniť kritický náboj a užitočnosť metódy historizovanej analýzy
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of the work is to reconstruct and interpret the method of historicized analysis and its employment to examine the phenomenon of “making up people”. The concept is Hacking’s description for the impact scientific classifications can have on classified people. The point of departure for the examination in the work is the thesis that historicized analysis employs the elements of philosophical conceptual analysis together with historical tools philosophy of science corroborates and whose strategies are often in opposition to the analytical tradition. As a follow-up of the main thesis the work also examines whether the historicized analysis can be understood as a history of the present. Moreover, it asks questions that come up in connection with the project of “making up people” such as: “What are the conditions for a scientific category to emerge? When categories emerge do new kinds of people emerge as well? What is the specific structure that enables the mutual interaction and effect scientific categories and classified people make? One of the aims will therefore be to elucidate to what extend the historicized analysis is able to answer those questions. Last but not least the work looks into the critical implications and usefulness of the method of historicized analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kornélia Smiešková 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kornélia Smiešková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kornélia Smiešková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Maršálek 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 155 kB