velikost textu

Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu
Název v angličtině:
Substantive rules in the Insolvency Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aleš Justa
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
194633
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hmotněprávní, hmotné, insolvence, insolvenční, právo
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy, insolvency, substantive, material, law
Abstrakt:
Hmotněprávní normy v insolvenčním zákonu Abstrakt Základním cílem této práce je vyhledání a analýza hmotněprávních norem obsažených v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu), rozbor jejich smyslu a účelu, s uvedením související judikatury soudů i historických konsekvencí. Zmíněna je i zahraniční literatura a odborné monografie autorů věnujících se insolvenčnímu právu. Z hlediska tématu práce jsou zapracovány i otázky navrhovaných změn insolvenčního zákona, které s ním souvisejí. Obsaženy jsou i vlastní názory autora na vybrané otázky insolvenčního práva. Práce je rozdělena na 5 kapitol, ve kterých jsou průřezově rozebrány materiální normy insolvenčního zákona. Jádro práce tvoří kapitoly druhá, třetí a čtvrtá. První kapitola vymezuje právo procesní a hmotné, vztah insolvenčního zákona vůči jiným předpisům a jeho postavení v právním řádu. Druhá kapitola se zabývá fázemi insolvenčního řízení zejména účinky zahájeného insolvenčního řízení, úpadku, konkursu, ale také sanačními způsoby řešení úpadku – reorganizací a oddlužením, a to vše z hlediska souvisejících hmotných norem. Třetí kapitola se věnuje otázkám odpovědnosti subjektů insolvenčního řízení, povahy jejich odpovědnosti a zvláštních sankčních mechanismů insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola zahrnuje neplatnost a neúčinnost právních jednání, rozebírá jednotlivé skutkové podstaty se zohledněním obecné občanskoprávní úpravy. Pátá kapitola rozebírá pravidla související se zpeněžováním majetkové podstaty, předkupními právy a zvláštními zákazy nabývání majetku vybranými subjekty v insolvenčním řízení. Klíčová slova hmotněprávní, hmotné, insolvence, insolvenční, právo
Abstract v angličtině:
Substantive rules in the Insolvency Act Abstract The fundamental aim of the thesis is to find and analyze substantive rules contained in the Act No. 182/2006 Coll. Insolvency Act. The thesis analyzes their meaning and purpose, mentioning relevant judicial decisions and their historical context. Also foreign literature and expert monographs dedicated to insolvency law are mentioned. Questions of proposed amendments to the Insolvency Act related to the theme of the thesis are discussed, and personal opinions of the author on selected insolvency issues are included. The thesis is divided into 5 chapters, which analyze substantive norms of the Insolvency Act. Chapters Two, Three and Four form the core of the thesis. The first chapter defines procedural law and substantive law, relations between the Insolvency Act and other legal regulations, and its position in the system of law. The second chapter deals with different stages of insolvency proceedings, especially with the legal effects of the commencement of insolvency, bankruptcy but also with remedial ways of solving bankruptcy – reorganisation and debt relief. All the above mentioned is dealt with taking into account substantive rules of the Insolvency Act. The third chapter is dedicated to questions of liability of parties to insolvency proceedings, to the nature of their liability, and special sanction mechanisms contained in the Insolvency Act. The fourth chapter comprises the issues of invalidity and relative ineffectiveness of legal acting; it analyzes individual qualified facts while taking into account civil law as such. The fifth chapter covers the rules which are related to assets liquidation, pre- emption rights, and special bans on property acquisition in insolvency proceedings. Key Words bankruptcy, insolvency, substantive, material, law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aleš Justa 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aleš Justa 335 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aleš Justa 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 349 kB