velikost textu

Úloha stabilního analogu peptidu uvolňujícího prolaktin v potkaním modelu obezity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha stabilního analogu peptidu uvolňujícího prolaktin v potkaním modelu obezity
Název v angličtině:
Effect of stable prolactin-releasing peptide analog in rat model of obesity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pospíšilová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Oponent:
Mgr. Kristina Bardová
Konzultant:
RNDr. Radomír Čabala, Ph.D.
Id práce:
194630
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Klíčová slova: Lipidizace, obezita, peptid uvolňující prolaktin (PrRP), potkaní model obezity
Klíčová slova v angličtině:
Lipidization, obesity, prolactin-releasing peptide (PrRP), experimental rat model of obesity
Abstrakt:
ABSTRAKT Obezita je velmi závažným celospolečenským problémem moderní doby. Dnešní stav již lze považovat za epidemii, protože již zdaleka neplatí, že se obezita vyskytuje jen v rozvinutých zemích světa. Toto onemocnění s sebou nese mnoho dalších poruch a problémů jako je hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, hypercholesterolémie, kloubní obtíže nebo i psychické problémy, které dotyčného vyřazují z běžného života. Pochopení mechanismů, které v lidském organismu řídí energetickou rovnováhu, je nezbytné pro další pokrok ve vývoji léků proti této nemoci. Peptid uvolňující prolaktin (PrRP) je anorexigenní (snižující příjem potravy) neuropeptid působící centrálně v hypothalamu. Jeho lipidizované analogy mají velký potenciál právě v léčbě obezity a diabetu mellitu 2. typu. Tato bakalářská práce se zabývá vlivem palmitovaného analogu peptidu uvolňujícího prolaktin (palm11-PrRP31) při chronickém podávání na dietou indukovaný potkaní model obezity. U zvířat byla během experimentu sledována hmotnost a příjem potravy. Podávání analogu palm11-PrRP31 mělo za následek statisticky významné snížení příjmu potravy u dané skupiny potkanů a v konečném důsledku i snížení hmotnosti vzhledem k obézním kontrolám na vysokotukové dietě. S celkovou hmotností korelovala i hmotnost intraperitoneálního tuku, jehož hmotnost byla u skupiny injikované palm11- PrRP31 signifikantně snížená vzhledem ke skupině na vysokotukové dietě. Nasazení vysokotukové diety zhoršilo u potkanů některé základní metabolické parametry včetně glukózové tolerance a došlo také k poklesu fosforylace některých kinas inzulínové kaskády. Palm11-PrRP31 u skupiny experimentálních potkanů signifikantně snížil plazmatickou hladinu leptinu a došlo i k signifikantnímu zlepšení glukózové tolerance. Palmitovaný analog PrRP je tedy možným kandidátem pro vývoj antiobezitik.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Obesity is a serious worldwide problem of modern society. Current state is at epidemic level not just in the developed world. It is no more „western disease“ or „disease of affluence“ as obesity used to be called. Determination of mechanisms that regulate energy balance in the human organism is necessary for further development of obesity drugs. Prolactin-releasing peptide (PrRP) is anorexigenic (food intake lowering) neuropeptide, which acts centrally in hypothalamus. Lipidized analogs of PrRP are promising tools in obesity and type-two diabetes mellitus treatment. This work is focused on impact of palmitoylated analog of prolactin-releasing peptide (palm11-PrRP31) in a diet induced rat model of obesity after chronical administration. Body weight and cumulative food intake was monitored during the experiment. Administration of palm11-PrRP31 markedly lowered food intake which caused decrease of body weight compared to obese control group on high-fat diet. This reduction correlated with significantly lower amount of intraperitoneal fat compared to group on high fat-diet. Also, high-fat diet worsened studied metabolic parameters including glucose tolerance. Palm11-PrRP31 lowered leptin plasma level and improved glucose tolerance both compared to the high-fat fed. Therefore, palm11-PrRP31 is potential anti-obesity compound.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pospíšilová 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Pospíšilová 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Pospíšilová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kristina Bardová 323 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB