velikost textu

HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu
Název v angličtině:
HPLC Evaluation of L-Tryptophan and Its Metabolites in Biological Material
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Málková
Vedoucí:
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D.
Id práce:
194617
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kateřina Málková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu Tématem diplomové práce bylo vyvinutí optimalizovaných podmínek pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů (L-kynurenin, kyselina kynurenová, serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Separace probíhala na silikagelové koloně Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) s předkolonou OPTI-GUARD 1 mm C18 za použití spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. Výchozí parametry detekce uvedené v metodě byly nastavené pro kynurenin (absorbance při 369 nm, 227 nm a fluorescenční detekce Ex: 369 Em: 475). Detekční a eluční parametry metody byly dále optimalizovány dle přidávaných analyzovaných látek na základě jejich individuálních UV a fluorescenčních spekter. Byly zkoušeny různé mobilní fáze, různá pH tlumivých roztoků. Výsledná mobilní fáze se skládala ze dvou složek: * mobilní fáze A: voda + octanový tlumivý roztok 0,1 M; pH 4,5; methanol v poměru 97:3 * mobilní fáze B: methanol. Byla využita eluce gradientová. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 0,5 ml/min. Teplota na koloně byla nastavená na 30 °C. Objem nástřiku činil 100 μl. Celková doba analýzy byla 30 min. HPLC analýza byla validována dle FDA směrnic. Jako vnitřní standard byl použitý vanilin. Hodnocené validační parametry byly selektivita, stabilita, linearita, správnost, přesnost – opakovatelnost a robustnost. Všechny nalezené hodnoty byly v přijatelném rozsahu. Klíčová slova: L-tryptofan, L-kynurenin, kyselina kynurenová, serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin, HPLC
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kateřina Málková Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Title of thesis: HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological material The purpose of this thesis was to develop optimized conditions for determination of L-tryptophan and its metabolites (L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin) using high performance liquid chromatography. Separation was achieved by a silica gel column Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) with guard column OPTI-GUARD 1 mm C18 using spectrophotometric and fluorimetric detection. Initial parameters of detection mentioned in the method were for kynurenine (absorbance at 369 nm, 227 nm and fluorescence detection Ex: 369 Em: 475). Detection and elution parameters of the method were further optimized for subsequently added analysed substances on the basis of their individual UV and fluorescence spectra. Different types of mobile phase, different pH of buffer were examined. The finally mobile phase consisted of two components: * mobile phase A: water + acetate buffer 0,1 M; pH 4,5; methanol in a ratio 97:3 * mobile phase B: methanol. The separation was performed by gradient elution. The flow rate was 0,5 ml/min. The column temperature was set at 30 °C. The injection volume was 100 μl. Total runtime was 30 min. HPLC analysis was validated according to FDA guidelines. Vanillin was used as the internal standard. Selectivity, stability, linearity, accuracy, precision – repeatability, and robustness were measured validation parameters and all found values were within acceptable ranges. Keywords: L-tryptophan, L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin, HPLC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Málková 2.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Málková 292 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Málková 292 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Pilařová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 154 kB