velikost textu

Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj
Název v angličtině:
Third-age education: Its desirability, quality, and development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Soňa Kalousková, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
194611
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
celoživotní vzdělávání, kvalita vzdělávání, senioři, Univerzita třetího věku, vzdělávání třetího věku
Klíčová slova v angličtině:
quality of education, lifelong learning, seniors, third-age education, University of the Third Age
Abstrakt:
Vzdělávání třetího věku: jeho potřebnost, kvalita a rozvoj Bc. Soňa Kalousková, DiS. Cílem diplomové práce je prozkoumat situaci vzdělávání třetího věku v České republice se zvláštním zřetelem na univerzity třetího věku (U3V) se zaměřením na Univerzitu Karlovu (UK) a Pedagogickou fakultu UK. Na základě těchto zjištění dospět k závěrům o tom, jak může management vzdělávání přispět k rozvoji U3V. Téma bylo vybráno na základě výzkumníkova zájmu o problematiku. V teoretické části se uvádějí potřebné znalosti o celoživotním vzdělávání, vzdělávání třetího věku, a je představeno téma stárnoucí společnosti. V praktické části se zpracovává sociologický výzkum s kvantitativním šetřením s použitím elektronických i tištěných dotazníků a řízeného rozhovoru, který má za cíl zmapovat současnou situaci U3V, jeho kvalitu a možnosti dalšího rozvoje. V závěrečné části jsou zhodnoceny poznatky z celého výzkumu. celoživotní vzdělávání, kvalita vzdělávání, senioři, Univerzita třetího věku, vzdělávání třetího věku 1
Abstract v angličtině:
Third-age education: Its desirability, quality, and development Bc. Soňa Kalousková, DiS. The object of this diploma thesis is to examine the state of affairs in the third-age education in the Czech Republic, with regard to University of the Third Age (U3A), focusing especially to Charles University and Pedagogical Faculty of Charles University. On the basis of the results to reach conclusions concerning the question how the management of education can contribute to the development of U3A. The topic was chosen because of the researcher‘s interest in this issue. In the theoretical part, the necessary knowledge about lifelong learning and third-age education is presented, and the topic of ageing society is explained. The following practical part consists of sociological research with quantitative research, with usage of electronic and printed questionnaires and a regulated interview, which aims to map the state of affairs in U3A, its quality and possibilities of its further development. In the final part the findings of the research are presented. quality of education, lifelong learning, seniors, third-age education, University of the Third Age 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Soňa Kalousková, DiS. 2.48 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Soňa Kalousková, DiS. 404 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Soňa Kalousková, DiS. 106 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Soňa Kalousková, DiS. 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB