velikost textu

Zajištění kvality vysokých škol v ČR prostřednictvím evaluace vzdělávací činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění kvality vysokých škol v ČR prostřednictvím evaluace vzdělávací činnosti
Název v angličtině:
Quality Ensuring of Universities in the Czech Republic Through Evaluation of the Educational Activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Horáková, DiS.
Vedoucí:
Ing. Martin Šikýř
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
194608
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evaluace, hodnocení, kvalita, vysoké školy, vzdělávací činnost
Klíčová slova v angličtině:
Assessment, education, evaluation, quality, university
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou evaluace a systémového nastavení zajištění kvality vzdělávací činnosti vysokých škol v České republice. Vymezuje postavení vysokých škol v rámci vzdělávacího systému, jejich členění dle typu poskytovaných studijních programů a podání aktuálního přehledu v současnosti působících vysokých škol v ČR, poskytuje náhled na světové žebříčky, jejich historii a postavení českých škol v nich, dále osvětluje pojem evaluace ve vzdělávání, rozdíl mezi vnitřním a vnějším hodnocením. Současně též představuje činnost Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a jeho odlišnost od předcházející Akreditační komise. Empirické šetření této diplomové práce se zaměřuje pomocí obsahové analýzy vnitřních dokumentů vybraných vysokých škol vztahujících se k problematice hodnocení a nastavení vnitřních systémů zabezpečení kvality vzdělávací činnosti, na odhalení předností a nedostatků nastavení současného systémů hodnocení kvality vzdělávací činnosti vysokých škol. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, hodnocení, kvalita, vysoké školy, vzdělávací činnost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis concerns with issues of evaluation and systemic procuring of educational activities of universities in the Czech Republic. It defines status of universities in the framework of educational system, their classification according to the type of providing curriculum and submission of actual overview regarding to the universities which operate in the Czech Republic in the present day. It provides view to the world rankings, their history and position of Czech universities in them. Further, it clarifies the term of evaluation in education and the difference between inner and outer evaluation. At the same time, it introduces the activity of the National Accreditation Bureau for Higher Education and its distinction from antecedent Committee of Accreditation. The empirical research of this diploma thesis is concentrated on revealing the advantages and disadvantages of the setting in the actual system of the quality of educational activities in the Czech universities. Everything mentioned is possible thanks to using the content analysis of inner documents from selected universities dealing with the problems of evaluation and setting the inner systems ensuring the quality of educational activities. KEYWORDS Assessment, education, evaluation, quality, university
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Horáková, DiS. 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Horáková, DiS. 175 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Horáková, DiS. 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Šikýř 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB