velikost textu

Rozvoj a vzdělávání pedagogů v preprimárním vzdělávacím systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj a vzdělávání pedagogů v preprimárním vzdělávacím systému
Název v angličtině:
Development and education of teachers in the pre-primary education system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šárka Pinkasová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
194606
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvoj pedagogických pracovníků, vzdělávací systém
Klíčová slova v angličtině:
Pedagogues education, pedagogues development, educational system
Abstrakt:
ABSTRAKT V diplomové práci, která se věnuje „Rozvoji a vzdělávání pedagogů preprimárního vzdělávacího systému“ jsou zkoumány potřeby pedagogického vzdělání a dalších možností vzdělávání pedagogických pracovníků preprimárního vzdělávání. Práce se zabývá tématem rozvoje profesních a kompetenčních schopností, které jsou uplatnitelné v preprimárním vzdělávacím systému. Práce pojednává o legislativních požadavcích na vzdělání budoucích pedagogů, které je adekvátní k plnohodnotnému uplatnění. Cílem diplomové práce je popsat systémově nastavené a legislativou požadované vzdělání pedagogů preprimárního vzdělávání a komparovat ho s požadavky skutečné potřeby rozvojových aktivit pedagoga preprimárního zařízení za účelem připravenosti na vzdělávání za pomoci svých kompetenčních dovedností. Kladené výzkumné otázky jsou zda teoretické a praktické znalosti získané požadovaným studiem jsou dostatečné dle názorů pedagogů pro výkon začínajícího preprimárního pedagoga, zda mají pedagogové preprimárního vzdělávání snahu se opět zapojovat do dalšího vzdělávání a jaké typy kurzů jsou ze strany preprimárních pedagogů využívány? Samotný výzkum je zaměřen na zjištění aktivity a využívání nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Bylo dotazováno celkem osm pedagogů z třech zařízení preprimárního vzdělávání. Pozitiva, která byla zaznamenána, jsou snaha a přístup pedagogů se aktivně vzdělávat. Negativem se pak ukázala finanční náročnost jednotlivých kurzů v návaznosti na nízké finanční možnosti, které jsou věnovány na vzdělávání pedagogů v konkrétním zařízení. Doporučením pro preprimární zařízení je možnost využití Šablon, které poskytuje MŠMT a na základě nich získávat vyšší objem prostředků pro profesní rozvoj pedagogů preprimárního zařízení. KLÍČOVÁ SLOVA rozvoj, pedagogický pracovník, pedagogické vzdělání, preprimární systém, další vzdělávání pedagogických pracovníků, kompetence, motivace pedagogických pracovníků, motivační přístupy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis devoted to "Development and education of teachers of pre-primary education system" examines the needs of pedagogical education and other possibilities of education of pedagogical staff of pre-primary education. The thesis deals with the development of professional and competence skills that are applicable in the pre-primary education system. The thesis deals with the legislative requirements for the education of future teachers, which is adequate for full use. The aim of the diploma thesis is to describe the system of the pre-primary education required by the system of education and to compare it with the requirements of the real needs of the pre-primary education activities of the educator in order to prepare for education with the help of their competence skills. Asked research questions are whether the theoretical and practical knowledge gained by the required study is sufficient according to the teachers' views for the performance of a novice pre-primary educator, whether pre-primary educators are trying to engage in further education and what types of courses are used by pre-primary teachers. The research itself is focused on finding activity and using the offer of further education of pedagogical staff. A total of eight teachers from three pre-primary education facilities were interviewed. The positive points that have been made are the efforts and attitudes of educators to actively educate themselves. Negative was the financial difficulty of the individual courses as a result of the low financial possibilities that are devoted to the education of teachers in a particular facility. The recommendation for pre-primary facilities is the possibility to use the templates provided by the Ministry of Education, Youth and Sports, and, on the basis of them, to obtain a higher volume of resources for the professional development of pre-primary education teachers. KEYWORDS pedagogical worker, pedagogical education, development, pre-primary system, further training of pedagogical staff, motivation of pedagogical staff, motivational approache
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šárka Pinkasová 981 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šárka Pinkasová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šárka Pinkasová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 509 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB