velikost textu

Mezigenerační programy v praxi managementu vzdělávacích institucí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezigenerační programy v praxi managementu vzdělávacích institucí
Název v angličtině:
Intergenerational programs in the practice of educational institutions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Klinerová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
194605
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Management vzdělávání, Age management, Celoživotní učení, Školské instituce, Nestátní neziskové organizace
Klíčová slova v angličtině:
Management of education, Age management, Life long learning, Educational institutions, Non profit organisations
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá možnosti v oblasti řízení mezigeneračních programů. Cílem práce je analyzovat problematiku mezigeneračního učení z pohledu managementu vzdělávacích institucí v České republice a v zahraničí a vytvořit návrh metodiky řízení mezigeneračních programů z pohledu managementu vzdělávacích institucí. První část práce pojednává nejprve o managementu v obecné rovině, dále pak o managementu vzdělávání, zaměřuje se na charakteristiku a klasifikaci vzdělávacích institucí a vymezuje působnost neziskových organizací. Dále se zabývá tématem celoživotního učení a vymezuje mezigenerační učení jako jednu z jeho forem. Zabývá se kategorizací mezigeneračního učení a vymezení jeho vztahu z hlediska učení formálního, neformálního a informálního. Práce definuje obsah pojmu age management, popisuje jeho impementaci v praxi a zaměřuje se na téma mezigeneračních programů, jejich specifikaci, kategorizaci a vymezení jejich přínosů a rizik. Druhá část práce se zabývá obsahovou analýzou strategických a kurikulárních dokumentů v České republice a v zahraničí a analýzou možností spolupráce vzdělávacích institucí v mezigeneračních programech v České republice a v zahraničí. Shrnuje přínosy mezigeneračních programů a uvádí konkrétní příklady dobré praxe z českých i zahraničních zdrojů. Součástí práce je vytvoření návrhu metodiky řízení mezigeneračních programů z pohledu managementu vzdělávacích institucí. Součástí návrhu je také souhrn specifických charakteristik a kompetencí manažerů, kteří se věnují řízení mezigeneračních programů.
Abstract v angličtině:
The thesis is focused on the possibilities in the management of the intergenerational programmes. The aim of the thesis is to analyze the issue of intergenerational learning from the point of view of the management of educational institutions and to create a proposal of methodology for intergenerational programs management. The first part discusses the management in general, educational management and the characterization and classification of educational institutions and the scope of non-profit organizations. It also deals with lifelong learning and defines intergenerational learning as one of its forms. It deals with the categorization of intergenerational learning and the definition of its linkage in formal, non-formal and informal learning. The work defines the concept of age management, describes its implementation in practice and focuses on the topic of intergenerational programs, their specification, categorization and definition of their benefits and risks. The second part is focused on the content analysis of strategic and curricular documents in the Czech Republic and abroad and analyses the possibilities of cooperation of educational institutions in intergenerational programs in the Czech Republic and foreign countries. It summarizes the benefits of intergenerational programs and presents concrete examples of good practice from both Czech and foreign sources. Part of the thesis is the creation of a proposal for a methodology of management of intergenerational programs from the point of view of the management of educational institutions. Part of the proposal is also a summary of the specific characteristics and competencies of managers who are involved in the management of intergenerational programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Klinerová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Klinerová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Klinerová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB