velikost textu

Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání
Název v angličtině:
Headmaster’s function in the concept of preprimary education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Machová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
194604
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
management vzdělávání, preprimární vzdělávání, legislativa, řízení, ředitel
Klíčová slova v angličtině:
management of education, preprimary education, legislation, management, headmaster
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za kvalitu výchovně- vzdělávacích procesů. Ředitel předškolního zařízení úzce spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky a pracovníky vedoucími, kterými jsou zástupci ředitele, jejichž funkce jsou zde také zmíněny. Pedagogičtí pracovníci jsou nepostradatelní ve výchovně- vzdělávacím procesu školy. Koncept preprimárního vzdělávání je v teoretické části charakterizován svou legislativou. Zaměřuje se na pracovní činnosti pedagogických pracovníků – učitele, zástupce ředitele a ředitele. Seznamuje s funkcemi mateřské školy, představuje jednotlivé činnosti v režimu mateřské školy a rovněž zmiňuje povinnou dokumentaci, která je nezbytná k fungování předškolního zařízení. Vysvětluje management řízení v rámci studovaného oboru a popisuje jednotlivé procesy a funkce managementu. Praktická část vychází primárně z dotazníkového šetření a sekundárně z řízených rozhovorů s řediteli veřejných mateřských škol Prahy 4. Výsledky dotazníků analyzují stanovené oblasti v rámci konceptu předškolního zařízení. Jednotlivými oblastmi jsou v první řadě identifikační otázky, poté oblast ekonomická a materiální, oblast personální, oblast legislativní, oblast výchovně- vzdělávací a oblast řízení. Klíčovou oblastí je oblast řízení, ze které vychází klíčové otázky této diplomové práce. Řízené rozhovory jsou doplněním k průzkumu vycházejícího z dotazníků. KLÍČOVÁ SLOVA Management vzdělávání, preprimární vzdělávání, legislativa, řízení, ředitel mateřské školy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the director's function in pre-primary education. The aim of the diplom thesis is to analyze and evaluate processes and management in the concept of preschool education, emphasizing the role of the headmaster of the kindergarten as the governing body responsible for the quality of educational processes. The preschool headmaster works closely with other pedagogical staff and deputy directors whose functions are also mentioned, here. The pedagogical staff are indispensable in the educational process of the school. The concept of pre-primary education is characterized in the theoretical part by its legislation. It focuses on the work activities of pedagogical staff - teachers, deputy director and director. It introduces the functions of the kindergarten, represents individual activities in kindergarten mode and mentions the obligatory documentation, which is necessary for the functioning of preschool organization. It explains the management within the studied field and describes the individual management processes and functions. The practical part is based primarily on the questionnaire survey and secondly on the conducted interviews with the directors of the public kindergartens in Prague 4. The results of the questionnaires analyze the defined areas within the framework of the pre-school concept. The individual sections are primarily identification issues, then economic and material sections, personnel, legislative, education and management sections. The main section is the section of management, on which the main issues of this diploma thesis are based. Controlled interviews are a complement to a survey based on questionnaires. KEYWORDS Management of education, preprimary education, legislation, management, headmaster of preprimary school.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Machová 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Machová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Machová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB