velikost textu

Analýza poskytování individuálních konzultací v lékárně I

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza poskytování individuálních konzultací v lékárně I
Název v angličtině:
Analysis of individual counselling in pharmacy I
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Brandejská
Vedoucí:
Mgr. Josef Malý
Oponent:
Mgr. Martin Doseděl
Konzultant:
PharmDr. Jana Šolínová
Id práce:
194602
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 24.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Farmaceutická péče, individuální konzultace v lékárně, lékový problém
Klíčová slova v angličtině:
Pharmaceutical care, individual counselling in the pharmacy, drug-related problem
Abstrakt:
Abstrakt Název diplomové práce: Analýza poskytování individuálních konzultací v lékárně I Autor: Tereza Brandejská Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Konzultant diplomové práce: PharmDr. Jana Šolínová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Individuální konzultace jsou relativně novou a stále se vyvíjející službou poskytovanou pacientům v lékárně v rámci farmaceutické péče. Cílem práce bylo analyzovat poskytování individuálních konzultací realizovaných ve veřejné lékárně v letech 2009–2019. Metodika: Individuální odborné konzultace byly poskytovány formou diskrétního rozhovoru farmaceuta s pacientem v konzultační místnosti lékárny základního typu se dvěma výdejními místy nacházející se v obci do 5 000 obyvatel, ve které není jiná lékárna. Z každé individuální konzultace byl vyhotoven písemný záznam do konzultačního formuláře, přičemž jeho rozsah korespondoval se zaměřením dané konzultace. Během individuální konzultace byly získány informace z anamnézy pacienta: demografické údaje, údaje z osobní anamnézy, životní styl, užívané léčivé přípravky s dávkováním, včetně doplňků stravy. Data z tištěné dokumentace byla převedena do elektronické podoby za pomoci webové aplikace, která obsahovala strukturovanou šablonu. Data byla následně analyzována. Tzv. drug related problems (DRP), které byly identifikovány během individuálních konzultací, byly zhodnoceny pomocí The Pharmaceutical Care Network Europe klasifikace verze 5.01. Výsledky byly popsány deskriptivní statistikou. Výsledky: V rámci analýzy bylo poskytnuto celkem 346 individuálních konzultací 148 různým pacientům. Z nich bylo 113 (76,4 %) žen. Průměrný věk pacientů dosáhl 68 let. Více než jednu individuální konzultaci absolvovalo 81 pacientů (54,7 %). Pacienti užívali v průměru 7,1 léčiv na konzultaci. Během analýzy byly individuální konzultace rozděleny dle zaměření, přičemž nejčastěji se zaměřovaly na management DRP (243; 70,2 %). Celkem bylo identifikováno 462 DRP, které se nejčastěji týkaly problémů s výběrem léčiv (148; 32,0 %), problémů s výdejem, podáním a užitím léčiv (143; 31,0 %) a nežádoucích účinků léčiv (65; 14,1 %). Nalezené DRP se týkaly celkem 679 léčiv. Závěr: Analýza prokázala, že poskytování individuálních konzultací mimo jiné zvyšuje bezpečnost užívání farmakoterapie. Závěry práce je nutné ověřit na větším vzorku lékáren. Klíčová slova: farmaceutická péče, individuální konzultace v lékárně, lékový problém.
Abstract v angličtině:
Abstract Title of diploma thesis: Analysis of individual counselling in pharmacy I Author: Tereza Brandejská Tutor: PharmDr. Josef Malý, Ph.D. Consultant: PharmDr. Jana Šolínová Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and objective: Individual consultations are a relatively new and developing service provided for patients in community pharmacies within the pharmaceutical care. The aim of this paper was to analyse professional individual consultations in community pharmacy in period of 2009–2019. Methodology: Professional individual consultations were provided in the form of a discreet dialogue between a pharmacist and patient in a consulting room of a basic pharmacy with two dispensing places. Pharmacy is located in a municipality of up to 5000 inhabitants, where no other pharmacy is available. The content of every consultation was recorded into a consultation form, while its extent corresponded with the focus of the given consultation. Patient´s medical history was obtained during the consultation: demographic data, personal history data, lifestyle, use of medicines and food supplements including dosage information. The data was transferred into an electronic form with the use of web application containing a structured template. Consequently, the data was analysed. The identified drug related problems (DRPs) were evaluated using The Pharmaceutical Care Network Europe classification version 5.01. The results were described by descriptive statistics. Results: A total of 346 individual consultations were provided to 148 different patients within the analysis. In 113 (76.0%) cases, they were women. The average age of the patients was 68 years. More than one individual consultation had 81 (55.0%) patients. On average patient used 7.1 drugs for consultations. The individual consultations were divided according the focus, while the most common topic was the management of DRPs (243; 70.0%). In summary, 462 DRPs were identified and most typically involved the choice of drugs (148; 32.0%), administration of drugs (143; 31.0%) and side effects of drugs (65; 14.1%). The DRPs concerned 679 drugs. Conclusion: The analysis indicated that providing individual consultations in the pharmacy can, among other things, strengthen the culture of safety in use of pharmacotherapy. Conclusions need to be verified on a larger sample of pharmacies. Key words: pharmaceutical care, individual counselling in the pharmacy, drug-related problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Brandejská 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Brandejská 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Brandejská 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Malý 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Doseděl 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB