velikost textu

Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání překladatelských strategií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Francouzská bulvární komedie na českých divadlech a hledání překladatelských strategií
Název v angličtině:
French boulevard comedy on Czech stage and searching of the translation strategy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sára Töröková
Vedoucí:
PhDr. Jovanka Šotolová
Oponent:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Id práce:
194589
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Francouzská filologie — Překladatelství: čeština - francouzština (FF PCFV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
současné francouzské drama|bulvární komedie|umělecký překlad|překlad dramatu|kritika překladu|divadelní inscenace
Klíčová slova v angličtině:
contemporary French drama|boulevard comedy|artistic translation|translation of drama|criticism of translation|staging practice in Czech theaters
Abstrakt:
Diplomová práce se dělí na dvě části, teoretickou a empirickou. První část představuje žánr bulvární komedii, její původ a odlišné vnímání ve Francii, České republice, Německu a Velké Británii a USA. Dále je předložena stručná charakteristika bulvární komedie z hlediska obsahu a pojednávaných témat a jsou představeny čtyři druhy komedie – komedie charakterů, konverzační, situační a intriková. Druhou stěžejní část tvoří translatologická analýza českého překladu současné divadelní hry francouzského humoristy Laurenta Baffieho Toc toc, jenž vypracoval režisér a překladatel Jaromír Janeček. Analýza vychází z teoretických studií Jiřího Levého a Jana Mukařovského zabývajících se překladem divadelních textů a z teorie tzv. manipulační školy Andrého Lefevera. Na základě podrobné analýzy originálu vyvstalo několik překladatelských problémů, na nichž je provedeno srovnání překladu s originálem a následné zhodnocení překladu. Ve sporných případech je navrhnuto jiné řešení. Práce je doplněna o postřehy z překladatelské praxe shromážděné během osobních rozhovorů s překladateli a odborníky.
Abstract v angličtině:
The thesis is divided into two parts, one theoretical and one empirical. The first one presents origin and different perception of the boulevard comedy genre in France, Czech Republic, Germany, United Kingdom and USA. Afterwards, a brief characteristic of the boulevard comedy is presented in terms of content and subject matter. Four kinds of comedy are presented – comedy of manners, comedy of situation, comedy of intrigue and interactive comedy. The translatological analysis of the Czech translation of the French humorist Laurent Baffie’s contemporary play Toc toc by the director and translator Jaromír Janeček constitutes the second main part of the thesis. The analysis is based on the theoretical studies of Jiří Levý and Jan Mukařovský, which are dealing with the translation of drama, and also on the theory of so-called Manipulation school of André Lefevere. Several problems have arised from the detailed analysis of the original text. The comparison of the translation and the original text is made on the ground of these problems. Subsequently, there is an evaluation of the translation. In some cases, a different solution is proposed. The work is supplemented by insights into the translation practice, which are drawn from personal interviews with translators and experts on drama.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Töröková 1.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sára Töröková 341 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Töröková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Töröková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jovanka Šotolová 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Christov, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Sára Töröková 80 kB