velikost textu

In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium
Název v angličtině:
In vitro screening of potential antimycobacterial compounds against fast growing strains of Mycobacterium genus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Lyčková
Vedoucí:
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Id práce:
194577
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mykobakterie, Tuberkulóza, Antituberkulotika, Mikrodiluční bujonová metoda, Minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova v angličtině:
Mycobacteria, Tuberculosis, Antituberculotics, Microdilution broth method, Minimum inhibition concentration
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Odborný pracovník v laboratorních metodách Kandidát: Bc. Lenka Lyčková Školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Název diplomové práce: In vitro screening potenciálních antimykobakteriálně účinných sloučenin na rychle rostoucích kmenech rodu Mycobacterium Cílem této práce je zjištění účinnosti nových sloučenin pro možnou budoucí léčbu onemocnění tuberkulózou. Pro zjištění minimální inhibiční koncentrace sloučenin byla použita mikrodiluční bujónová metoda s již ověřeným postupem na kmenech Mycobacterium aurum a Mycobacterium smegmatis. V teoretické části je shrnutá epidemiologická situace posledních let s globálními trendy incidence a mortality TBC ve světě i ČR, včetně výhledových plánů na nápravu ve stanoveném časovém horizontu. Dále jsou v této práci popsány mykobakterie v hlavním zastoupení s M. tuberculosis. Onemocnění tuberkulóza – její historie, formy, diagnostika a léčba antituberkulotiky, které jsou rozděleny podle linií použití a látky nové, či ve vývoji. Experimentální část obsahuje kvalitativní i kvantitativní metody testování mykobakterií a detailněji zachycuje mikrodiluční bujónovou metodu, použitou v tomto měření. Součástí jsou testované kmeny mykobakterií a jejich základní vlastnosti. V neposlední řadě tato část obsahuje informace o testovaných sloučeninách a standardech antituberkulotik. V závěru experimentální části je shrnuto vybavení a postup testování mykobakterií. Všechny získané informace měření jsou v diplomové práci zpracovány a vyhodnoceny. Klíčová slova: Mykobakterie, Tuberkulóza, Antituberkulotika, Mikrodiluční bujónová metoda, Minimální inhibiční koncentrace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Study program: Specialist in Laboratory Methods Candidate: Bc. Lenka Lyčková Supervisor: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro screening of potential antimycobacterial compounds against fast growing strains of Mycobacterium genus The aim of this work is to determine the efficacy of new compounds for possible treatment of tuberculosis in the future. A microdilution broth method with already proven procedure on Mycobacterium aurum and Mycobacterium smegmatis strains was used to determine the minimum inhibitory concentration of compounds. The theoretical part summarizes the epidemiological situation of recent years with global trends in the incidence and mortality of tuberculosis in the world and in the Czech Republic, including prospective plans for remediation in the time horizon. Mycobacteria are described in the main representation with M. tuberculosis. Tuberculosis disease - its history, forms, diagnosis and treatment with antituberculotics, which are divided according to the use lines, new drugs and drugs in development. The experimental part contains qualitative and quantitative methods of testing mycobacteria and captures the microdilution broth method used in this measurement in detail. It includes tested strains of bacteria and their basic properties. Last but not least, this section contains information on tested compounds and antituberculotic standards. At the end of the experimental part is the equipment and procedure of testing mycobacteria summarized. All obtained measurements are processed and evaluated in the thesis. Key words: Mycobacteria, Tuberculosis, Antituberculotics, Microdilution broth method, Minimum inhibition concentration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Lyčková 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Lyčková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Lyčková 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 276 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 215 kB