velikost textu

Analýza činnosti Lékového informačního centra III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza činnosti Lékového informačního centra III.
Název v angličtině:
Drug Information Centre service analysis III.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Harazimová
Vedoucí:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Petra Thomson
Id práce:
194567
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informace o léčivu; lékové informační centrum; databáze
Klíčová slova v angličtině:
medication information; drug information centre; database
Abstrakt:
Abstrakt Analýza činnosti Lékového informačního centra III. Autor: Tereza Harazimová Školitel: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Úvod: Lékové informační centrum (LIC) Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FaF UK a FN HK) bylo založeno v roce 1994. Hlavní činností LIC je poskytování odborných informací o léčivech – primárně formou odpovědí na lékové dotazy zaslané do centra zdravotnickými profesionály. LIC se v dotazech zabývá veškerou farmakoterapií včetně komplementární a alternativní medicíny (KAM). Cíl: Cílem práce bylo hodnocení činnosti LIC FaF UK a FN HK v období 2015–2017 prostřednictvím zpětné vazby získané od tazatelů a analýza dotazů týkajících se KAM v období 1994–2017. Metodika: Zpětná vazba byla získávána od tazatelů, kteří zaslali lékový dotaz do LIC v období 2015– 2017, a to prostřednictvím online dotazníku obsahujícího 18 otázek – charakteristika respondentů a jejich povědomí o LIC, spokojenost se službami LIC a část týkající se řešení KAM problémů v praxi. Dále byla provedena analýza databáze LIC v období 1994–2017 zaměřená na lékové dotazy orientované na KAM. KAM dotazy byly vyhledávány na základě znění dotazu nebo kategorie ATC kód. Analyzovány byly profese tazatele, region, urgentnost dotazu, charakter dotazu, specifické populační zaměření dotazu, použité odborné informační zdroje a čas potřebný k vyřešení dotazu. Údaje byly zpracovány pomocí deskriptivních statistických metod. Výsledky: Dotazník hodnotící zpětnou vazbu byl doručen 94 zdravotnickým profesionálům, návratnost byla 40 (42,6 %) dotazníků. O existenci LIC se dozvědělo nejvíce respondentů v období pregraduálního vzdělávání (13; 32,5 %). Většina respondentů (35; 87,5 %) byla s činností LIC naprosto spokojena, především díky detailnímu a dostatečně obsáhlému zpracování odpovědí (16; 40,0 %). Všichni respondenti by služeb LIC využili znovu. Odpovědi na dotazy byly úplně, nebo částečně využity u 37 (92,5 %) respondentů, a to pro konkrétního pacienta či k doplnění vlastních znalostí tazatele. Ve své praxi se s KAM problematikou setkalo 32 (80,0 %) respondentů, přičemž nejčastěji byly KAM dotazy řešeny farmaceuty (24; 57,5 %), převážně veřejnými lékárníky (16; 40,0 %). Respondenti nejvíce využívali k řešení KAM problematiky běžné internetové vyhledávání (24; 60,0 %) a informační materiály výrobce či distributora (20; 50,0 %). Celkový počet KAM dotazů v kompletní databázi lékových dotazů byl 205 (z celkového počtu 2204); 126 (61,5 %) KAM dotazů bylo zasláno lékárníky, nejvíce dotazů bylo z Královehradeckého kraje (70; 34,1 %). Průměrný podíl KAM dotazů na celkovém počtu dotazů byl 9,2 %. Nejvíce dotazů bylo řešeno v roce 2003 (26; 12,7 %). Průměrný čas potřebný k vyřešení KAM dotazů byl 141 minut. Největší počet KAM dotazů se týkal indikací a kontraindikací KAM (58; 28,3 %). Nejvíce využívanými informačními zdroji byly Micromedex (107; 52,2 %), AISLP (100; 48,8 %), Medline (100; 48,8 %), monografie Martindale (48; 23,4 %). Z dalších informačních zdrojů byly nejčastěji využívány internetové vyhledávače (31; 24,8 %). Závěr: Služby poskytované LIC FaF UK a FN HK byly respondenty hodnoceny veskrze pozitivně a všichni respondenti by těchto služeb využili znovu. Počet KAM dotazů klesá, nicméně podíl KAM dotazů na celkovém počtu lékových dotazů byl v posledních letech nad průměrem. V souladu s dotazníkovým šetřením i z databáze je patrné, že typickými tazateli KAM dotazů byli lékárníci z Královehradeckého kraje. Nejčastěji se pak KAM dotazy týkaly indikací a kontraindikací léčiv a při řešení KAM dotazů byly více využívány obecně zaměřené odborné informační zdroje o léčivech než zdroje zaměřené konkrétně na KAM.
Abstract v angličtině:
Abstract Drug Information Centre service analysis III. Author: Tereza Harazimová Supervisor: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petra Rozsívalová Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic Introduction: Drug Information Center (DIC) of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, and University Hospital Hradec Králové was established in 1994. Major activity of the DIC is providing expert information about drugs – primarily in the form of answers to various medicines-related enquiries sent by healthcare professionals. DIC deals with enquiries related to general pharmacotherapy including complementary and alternative medicine (CAM). Aim of study: Aim of the study was to evaluate DIC’s activity in the period 2015–2017 through feedback from questioners and to analyse enquiries related to CAM in the period 1994–2017. Methods: The feedback of questioners who sent the enquiry to DIC from 2015 to 2017 was obtained using an online questionnaire containing 18 items – sociodemographic data and awareness of DIC, quality of answers to enquiries, satisfaction with provided services and lastly resolving of CAM related issues in practice. Furthermore, analysis of DIC’s database in the period 1994–2017 was performed. Analysis focused on CAM enquiries. Enquiries were searched according to the contents of enquiry or ATC code. Questioner`s profession, region, urgency of enquiry, type of enquiry, enquiry regarding specific population, professional information resources used or time needed for resolving enquiry were analysed. Data were processed using descriptive statistical methods. Results: The feedback questionnaire was delivered to 94 healthcare professionals with response rate of 40 (42.6%). Most respondents learned about existence of DIC during undergraduate study (13; 32.5%). Majority of respondents (35; 87.5%) were completely satisfied with services, especially because of detailed and comprehensive answers (16; 40.0%). All of respondents would use services again. Answers to enquiries were fully or partially used by 37 (92.5%) respondents for a specific patient or to complete their own knowledge. 32 (80.0%) respondents encountered the problems related to CAM in practice. These were mostly solved by pharmacists (24; 9.25%), especially community pharmacists (16; 40.0%). Respondents of questionnaires also confirmed using internet search engines (24; 60.0%) and materials of manufacturers or distributors when solving CAM related enquiries (20; 50.0%). The total number of CAM enquiries in complete database was 205, 126 (61.5%) enquiries were sent to DIC by pharmacists, and also most enquiries were received from Královehradecký region (70; 34.1%). The average proportion of CAM enquiries to the total number of enquiries was 9.2%. The majority of enquiries were resolved in 2003 (26; 12.7%). The average time taken for resolving the enquiry was 141 minutes. Most enquiries were focused on indications and contraindications of CAM (58; 28.3%). The most useful information resources were Micromedex (107; 52.2%), AISLP (100; 48.8%), Medline (100; 48.8%), monography Martindale (48; 23.4%). The other most frequently used information resource were internet search engines (31; 24.8%). Conclusion: DIC’s services were evaluated by respondents mostly in positive way. All of the respondents would use services again. Number of CAM enquiries decreases, however the proportion of CAM enquiries to the total number of drug enquiries is above average in recent years. In accordance with the questionnaires and the database, typical questioner of CAM enquiries was pharmacist working in pharmacy from Královehradecký region. The most of CAM enquiries were related to indications and contraindications. General professional information resources about drugs were used for resolving CAM enquiries more often rather than resources related to CAM.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Harazimová 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Harazimová 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Harazimová 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB