velikost textu

Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II.
Název v angličtině:
Interactions of alkaloids with transition metals II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Šilhová
Vedoucí:
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Id práce:
194566
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkaloidy, měď, chelatace, redukce
Klíčová slova v angličtině:
alkaloids, copper, chelation, reduction
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická botanika Školitel: Ing. Kateřina Macáková, Ph. D. Student: Markéta Šilhová Název diplomové práce: Interakce alkaloidů s přechodnými kovy II. Měď je důležitou složkou lidského organismu. Podílí se na správné funkci orgánových soustav a je také součástí mnoha pro tělo významných enzymů. V těle je třeba udržovat vyvážené množství mědi, aby nedocházelo k jejímu nadbytku či nedostatku, což může vést ke vzniku různých chorob. Cílem této diplomové práce bylo zjistit měď-chelatační a měď-redukující účinky isochinolinových alkaloidů berberin-chloridu, kanadinu, korydalinu, skulerinu, sinaktinu, stylopinu, tetrahydropalmatinu, allokryptopinu, protopinu, korykavaminu a kryptopinu. Při experimentálním měření bylo provedeno stanovení chelatace iontů mědi hematoxylinem a stanovení chelatace a redukce iontů mědi pomocí disodné soli kyseliny bathocuproindisulfonové. Nejvyšší redukční aktivitu vykazoval skulerin, v jehož struktuře se oproti ostatním alkaloidům vyskytují hydroxylové skupiny a u kterého byl v minulosti prokázán účinek na potlačení růstu nádorových buněk. Nejnižší redukční aktivita byla změřena u protopinových alkaloidů a u korydalinu. Redukční a chelatační aktivita závisí na chemické struktuře a prostředí, ve kterém se daný experiment provádí. Klíčová slova: měď, redukce, chelatace, isochinolinové alkaloidy, skulerin
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Botany Consultant: Ing. Kateřina Macáková, Ph. D. Student: Markéta Šilhová Title of Thesis: Interactions of alkaloids with transition metals II. Copper is an important component of the human body. It is involved in the right functioning of organ systems and is also a part of many important body enzymes. It is necessary to maintain a balanced amount of copper in the body in order to avoid excess or deficiency, which can lead to various diseases. The aim of this diploma thesis was to determine the copper chelating and copper reducing effects of isoquinoline alkaloids berberine chloride, canadine, corydaline, sculerine, sinactine, stylopine, tetrahydropalmatine, allocryptopine, protopine, corycavamine and cryptopine. In experimental measurements the determination of chelation of copper ions with hemytoxyline and the determination of chelation and reduction of copper ions using disodium salt of bathocuproindisulfonic acid was performed. The highest reducing activity was exhibited by scoulerine, whose structure in comparison with other alkaloids contains hydroxyl groups and which has been exhibited in the past to inhibit the growth of tumour cell. The lowest reducing activity was measured for protopine alkaloids and corydaline. The reducing and chelating activity depends on the chemical structure and conditions in which the experiment is performed. Key words: copper, reduction, chelation, isoquinoline alkaloids, scoulerine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Šilhová 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Šilhová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Šilhová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 152 kB