velikost textu

Interakce alkaloidů s přechodnými kovy I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce alkaloidů s přechodnými kovy I.
Název v angličtině:
Interactions of alkaloids with transition metals I.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Radka Rzepecká
Vedoucí:
Ing. Kateřina Macáková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Id práce:
194565
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alkaloidy, měď, chelatace, redukce
Klíčová slova v angličtině:
alkaloids, copper, chelation,reduction
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky Kandidát: Radka Rzepecká Školitel: Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce alkaloidů s přechodnými kovy I. Měď je jedním ze základních stopových prvků, který je nezbytný pro správnou funkci organismu. Měď je v lidském těle součástí mnoha enzymů, které ovlivňují nejrůznější metabolické procesy. Je důležité, aby hladina mědi v těle byla regulována, neboť její deficit nebo naopak nadbytek vede k nejrůznějším patologickým stavům. Alkaloidy jsou sekundární metabolity rostlin, které se vyznačují četnými biologickými aktivitami. V této diplomové práci byla proměřena měď-chelatační a měď-redukční aktivita jedenácti isochinolinových alkaloidů: boldinu, isokorydinu, (+)-bulbokapninu, (+)-korydinu, glaucinu, (-)-sinoakutinu, (-)-kalifornidinu, (-)-escholtzinu, platycerinu, (-)-fumaricinu, a (+)- parfuminu. Aktivita alkaloidů byla proměřena při čtyřech (pato)fyziologických hodnotách pH ověřenou spektrofotometrickou metodou s použitím dvou indikátorů: disodné soli kyseliny bathocuproindisulfonové a hematoxylinu. Na základě výsledků byly odvozeny vztahy mezi strukturou a účinkem. Z naměřených výsledků vyplývá, že ani jedna z testovaných látek nevykazovala měď- chelatující účinky. Naopak měď-redukující aktivitu vykazovaly všechny testované látky. Ze vztahu mezi strukturou a aktivitou vyplývá, že s rostoucím počtem hydroxylových skupin ve skeletu alkaloidu měď-redukující aktivita roste. Nejvyšší aktivitu vykazoval alkaloid boldin, který ve struktuře obsahuje dvě hydroxylové skupiny. Naopak nejnižší aktivitu vykazovaly alkaloidy, které hydroxylovou skupinu v molekule postrádají (kalifornidin, escholtzin, glaucin). Klíčová slova: alkaloidy, měď, chelatace, redukce
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Botany Candidate: Radka Rzepecká Supervisor: Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. Title of Thesis: Interactions of alkaloids with transition metals I. Copper is one of the essential trace elements that are necessary for the proper functioning of the organism. Copper is a significant component of many enzymes that affect various metabolic processes in the human body. It is important that the level of copper in the body is regulated because its deficit or excess lead to a variety of pathological conditions. Alkaloids are secondary plant metabolites that are distinguished by numerous biological activities. In this thesis the copper-chelating and copper-reducing activity of eleven isoquinoline alkaloids was measured: boldine, isocorydine, (+)-bulbocapnine, (+)-corydine, glaucine, (-)-sinoacutine, (-)-californidine, (-)-escholtzine, platycerine, (-)-fumaricine, and (+)- parfumine. Alkaloid activity was measured at four (patho) physiological pH values by a verified spectrophotometric method using two indicators: bathocuproinedisulfonic acid disodium salt and hematoxylin. Based on the results, structure-effect relationships were derived. The results show that none of the tested substances was able to chelate copper ions. In contrast, all the alkaloids show copper reducing activity. The structure-activity relationship suggests that as the number of hydroxyl groups in the alkaloid skeleton increases, its reducing activity increases. The highest activity shows alkaloid boldin, which contains two hydroxyl groups in the structure. On the other hand, the lowest activity show alkaloids which lack the hydroxyl group in the molecule (californidine, escholtzin, glaucin.) Key words: alkaloids, copper, chelation, reduction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radka Rzepecká 3.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radka Rzepecká 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radka Rzepecká 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Macáková, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 152 kB