velikost textu

Vývoj HPLC metody pro stanovení kumarinů v Tokajských vínech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj HPLC metody pro stanovení kumarinů v Tokajských vínech
Název v angličtině:
Development of HPLC method for determination of coumarins in Tokaj wines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Sudová
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
194552
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Tereza Sudová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení kumarinů v Tokajských vínech V této diplomové práci byla vyvinuta metoda HPLC pro současné stanovení kumarinů: umbelliferonu (7-hydroxykumarinu), kumarinu a 7-methoxykumarinu (herniarinu) v 60 vzorcích Tokajského vína a dále ve 12 vzorcích vín a lihovin. Před analýzou byly optimalizovány parametry HPLC metody: vlnová délka detektoru, analytická kolona, mobilní fáze a gradientová eluce. Byla potvrzena vhodnost HPLC metody pro stanovení kumarinů. Poté byla metoda ověřena validačním procesem. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce s mobilní fází methanolem (organická fáze) a 0,1% kyselinou fosforečnou (vodná fáze), s průtokovou rychlostí 1 ml/min. Byla použita kolona Ascentis® Express F5 – 150 4,6 mm s reverzní fází. Velikost částic stacionární fáze byla 5 µm. Analytická kolona měla teplotu 30 ºC a detekci zajišťoval DAD detektor, který měřil při vlnových délkách 276 nm a 323 nm. Vzorky byly dávkovány bez úpravy v objemu 5 µl. Celkový čas analýzy jednoho vzorku trval 15,51 min.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Tereza Sudová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: Development of HPLC method for determination of coumarins in Tokaj wines A high performance chromatography method was used for simultaneous determination of coumarins: umbelliferone (7-hydroxycoumarin), coumarin and 7-methoxycoumarin (herniarin) in 60 samples of Tokaj wines and 12 samples of wines and spirits. Before the analysis, HPLC parameters were optimized: detector wavelength, analytical column, mobile phase and gradient elution. The suitability of the HPLC method for the determination of coumarins was confirmed. Then the method was validated by a validation process. The analysis was performed under gradient elution conditions with mobile phase methanol (organic phase) and 0.1% phosphoric acid (aqueous phase) at a flow rate of 1 ml/min. Ascentis® Express F5 – 150 4.6 mm reversed phase column at a temperature of 30 °C was used. The particle size of the stationary phase was 5 µm. Coumarins were detected by a DAD detector at wavelenghts 276 nm and 323 nm. Untreated samples were injected in a volume of 5 µl. The total analysis was 15.51 min.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Sudová 2.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Sudová 293 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Sudová 292 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB