velikost textu

Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech
Název v angličtině:
Development of HPLC method for determination of selected phenolic acids and flavonoids in Tokaj wines
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavlína Moravcová
Vedoucí:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivona Lhotská, Ph.D.
Id práce:
194549
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Pavlína Moravcová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických kyselin a flavonoidů v Tokajských vínech Cílem této diplomové práce byl vývoj a optimalizace HPLC metody pro současné stanovení celkem 15 fenolických látek, kyseliny protokatechové, fertarové, kávové, p-hydroxybenzoové, syringové, gallové, p-kumarovém, ferulové, chlorogenové, kaftarové, 2-hydroxy-4-methoxybenzoové, polydatinu, resveratralu, katechin hydrátu a epikatechinu v Tokajských vínech. Množství a zastoupení vybraných fenolických sloučenin bylo analyzováno ve 25 vzorcích Tokajských vín, které pocházejí z vinic ze slovenské části Tokajské vinohradnické a vinařské oblasti. Práce se mimo jiné zaměřuje na popis specifických charakteristik této unikátní oblasti, jedinečného způsobu výroby Tokajského vína a jeho chemického složení, konkrétně spektra fenolických látek v něm obsažených. Analýza vybraných fenolických látek byla provedena za pomoci kolony Ascentis® Express F5 (150 x 4,6 mm; 5 µm) s použitím mobilní fáze složené z 0,1% kyseliny fosforečné a acetonitrilu v gradientové eluci. Látky byly analyzovány při teplotě 30 °C a průtoku 1 ml/min a detekovány při vlnové délce 280 a 320 nm pomocí DAD detektor. Klíčová slova: HPLC, Tokajské víno, Tokajská oblast, fenolické sloučeniny
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical chemistry Candidate: Bc. Pavlína Moravcová Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Title of the diploma thesis: Development of HPLC method for determination of selected phenolic acids and flavonoids in Tokaj wines The aim of this diploma thesis was to develop and optimize HPLC method for simultaneous determination of 15 phenolic compounds, protocatechic acid, fertaric, coffee, p-hydroxybenzoic, syringic, gallic, p-coumaric, ferulic, chlorogenic, caftaric, 2-hydroxy-4-methoxybenzoic , polydatin, resveratrol, catechin hydrate and epicatechin in Tokaj wines. The quantity and content of selected phenolic compounds was analyzed in 25 samples of Tokaj wines, which come from vineyards from the Slovak part of Tokaj wine region. The work was also focused on the description of the specific characteristics of this unique area, the unique method of Tokaj wine production, its chemical composition, and namely the spectrum of phenolic substances. Analysis of selected phenolic compounds was performed using an Ascentis® Express F5 column (150 x 4.6 mm; 5 µm) using a mobile phase consisting of 0.1% phosphoric acid and acetonitrile in gradient elution. The substances were analyzed at 30 °C and flow rate of 1 ml/min and detected at 280 and 320 nm using a DAD detector. Keywords: HPLC; Tokaj wine; the Tokaj region; phenolic compounds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Moravcová 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Moravcová 460 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Moravcová 454 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivona Lhotská, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Pavlína Moravcová 199 kB