velikost textu

Využitie superkritickej fluidnej chromatografie vo farmaceutickej analýze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využitie superkritickej fluidnej chromatografie vo farmaceutickej analýze
Název v češtině:
Využiti superkritické fluidní chromatografie ve farmaceutické analýze
Název v angličtině:
The use of supercritical fluid chromatography in pharmaceutical analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Babičová
Vedoucí:
Maria Khalikova, CSc.
Oponent:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Konzultant:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Id práce:
194540
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra analytickej chémie Kandidát: Barbora Babičová Školiteľ: Mgr. Maria Khalikova, CSc. Konzultant: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Využitie superkritickej fluidnej chromatografie vo farmaceutickej analýze Kľúčové slová: enzalutamid, tikagrelor, superkritická fluidná chromatografia, validácia metódy Enzalutamid je novšie liečivo na liečbu metastázujúcej formy rakoviny prostaty. V prípade tikagreloru sa jedná o liečivo s antiagregačnou aktivitou. V diplomovej práci boli optimalizované podmienky UHPSFC/UV metód stanovenia a separácie oboch účinných látok, enzalutamidu, tikagreloru a ich príslušných nečistôt. V prípade enzalutamidu sa jednalo o 4 nečistoty, ktorých finálna separácia prebehla na kolóne Viridis BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) s teplotou kolóny 40 °C. Použitá mobilná fáza bola metanol s prídavkom 10mM mravčana amónneho a gradientovou elúciou 0-40 % organického modifikátora mobilnej fázy v priebehu 3 minút s prietokom 1,5 ml/min. Detekcia vykonaná pomocou UV pri 270 nm. Celkový čas analýzy bol 4,5 minúty. Separácia tikagreloru a jeho 2 nečistôt prebehla na kolóne Acquity UPLC HSS C18 SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm). Mobilná fáza bola zložená z metanolu a acetonitrilu v pomere (1:1, v/v) s prídavkom 5 % H2O. Gradient bol zvolený 10-20 % organického modifikátora mobilnej fázy v priebehu 6 minút. Analýza prebehla pri 40 °C, prietoku 1,5 ml/min a UV detekcii pri 254 nm. Celkový čas analýzy bol 7,5 minúty. Vhodnosť výberu podmienok oboch metód bola potvrdená pomocou testu vhodnosti systému. Následne boli UHPSFC/UV metódy stanovenia enzalutamidu, tikagreloru a príslušných nečistôt validované podľa doporučení vydaných Medzinárodnou konferenciou pre harmonizáciu. Výsledky validácie vyhovovali požiadavkám stanoveným príslušnou autoritou. Obe separácie ukazujú vhodnosť použitia a zároveň limity zastúpenia superkritickej fluidnej chromatografie v oblasti analýzy liečiv a profilovania nečistôt.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Barbora Babičová Supervisor: Mgr. Maria Khalikova, CSc. Consultant: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of the Diploma Thesis: The use of supercritical fluid chromatography in pharmaceutical analysis Keywords: enzalutamide, ticagrelor, supercritical fluid chromatography, method validation Enzalutamide is a new drug for the treatment of metastatic form of prostate cancer. Ticagrelor is a drug with antiplatelet activity. The optimization of UHPSFC/UV methods for analysis of both active substances enzalutamide, and ticagrelor, and their respective impurities is described in diploma thesis. In the case of enzalutamide, there were 4 impurities analysed using following conditions: Viridis BEH 2-EP column (3.0 x 100 mm, 1.7 µm) with a column temperature of 40 °C. The mobile phase used was methanol with 10 mM ammonium formate and gradient elution using 0-40 % of organic mobile phase modifier over 3 minutes with a flow rate of 1.5 ml/min. The UV detection was proceed at 270 nm. The total analysis time was 4.5 minutes. Separation of ticagrelor and its 2 impurities was made using Acquity UPLC HSS C18 SB column (3.0 x 100 mm, 1.8 µm). The mobile phase was composed of methanol and acetonitrile (1:1, v/v) with added 5 % of H2O. The gradient was 10-20 % of organic mobile phase modifier over 6 minutes. Analysis was performed at 40°C using 1.5 ml/min flow rate and UV detection at 254 nm. The total analysis time was 7.5 minutes. The suitability of selecting the conditions of both methods was confirmed by a system suitability test. Subsequently, the UHPSFC/UV methods for the determination of enzalutamide, tikagrelor, and related impurities were validated according to recommendations issued by the International Conference on Harmonization. Validation results met the requirements set by the competent authority. Both methods indicated the suitability to be used for impurity profiling in drug analysis, while showing the limitations of supercritical fluid chromatography technique in this field.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Babičová 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Babičová 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Babičová 418 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Maria Khalikova, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Barbora Babičová 378 kB