velikost textu

Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení maraviroku v placentárních perfúzích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení maraviroku v placentárních perfúzích
Název v angličtině:
Development and validation of UHPLC-MS/MS method for determination of maraviroc in placental perfusion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Čapková Maxová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Hana Vlčková, Ph.D.
Id práce:
194533
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Eliška Čapková Maxová Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC-MS/MS metody pro stanovení maraviroku v placentárních perfúzích Cílem této práce byl vývoj rychlé a selektivní metody pro stanovení maraviroku v placentárních perfúzích. Pro separaci byla použita ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie v systému reverzních fází s kolonou BEH C18 spojená s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UHPLC-MS/MS). Byla zvolena gradientová eluce s mobilní fází se složkou A (0,1% vodný roztok kyseliny mravenčí) a B (acetonitril) při průtoku 0,35 ml/min a 40 ºC v kolonovém prostoru. Parametry hmotnostního spektrometru byly optimalizovány a následně nastaveny: ionizace elektrosprejem v pozitivním módu; napětí na kapiláře 1,0 kV; napětí na vstupním kuželu 35 V; napětí na extraktoru 3,0 V; napětí na RF čočce 0,1 V; průtok desolvatačního plynu 1000 l/h; teplota desolvatace 450 ºC; průtok plynu na vstupním kuželu 100 l/h; teplota iontového zdroje 130 ºC. Pro kvantifikaci byl použit SRM mód. Jako metoda přípravy vzorků byla zvolena extrakce z kapaliny do kapaliny (LLE). Nejlepší výtěžnost (>90%) byla získána při použití dichlormetanu. Metoda byla validována v kalibračním rozmezí 1-1000 ng/ml na pěti koncentračních hladinách (1 ng/ml, 2,5 ng/ml, 50 ng/ml, 500 ng/ml a 1000 ng/ml). Dolní mez kvantifikace (LLOQ) byla 1 ng/ml, mez detekce (LOD) byla 0,3 ng/ml. Přesnost (RSD %) a správnost (% odchylka) byla stanovena pro každou koncentrační úroveň: 1 ng/ml (RSD = 8,1%, odchylka = +17,5%), 2,5 ng/ml (RSD = 13,0%, odchylka = +13,5%), 50 ng/ml (RSD = 2,6%, odchylka = +3,3%), 500 ng/ml (RSD = 2,7%, odchylka = +0,4%), 1000 ng/ml (RSD = 1,7%, odchylka = -0,6%). Dalším parametrem validace byla linearita (R2 = 0,9983) a matricové efekty (99,1% - 109,2%) stanovené na čtyřech koncentračních úrovních (1 ng/ml, 50 ng/ml, 500 ng/ml, 1000 ng/ml). Pro kvantifikaci byl použit isotopicky značený standard d6-maravirok. Metoda umožňuje citlivé a selektivní stanovení maraviroku v placentárních perfúzích.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of analytical chemistry Candidate: Eliška Čapková Maxová Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Thesis: Development and validation of UHPLC-MS/MS method for the determination of maraviroc in placental perfusions The goal of this work was to develop fast and selective method for the determination of maraviroc in human placental perfusions. The ultra-high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) was used. BEH C18 column and gradient elution with the mobile phase A (water with 0.1% formic acid) and B (acetonitrile) at 0.35 mL/min flow-rate and 40 °C temperature were used for the separation. The mass spectrometry conditions were optimist and set up as follows: electrospray ionization in positive mode, capillary voltage 1.0 kV, cone voltage 35 V, extractor 3.0 V, RF lens 0.1 V, desolvatation gas flow 1000 L/h, temperature 450 ºC, cone gas flow 100 l/h, ion source temperature 130 ºC. Selected reaction monitoring (SRM) mode was used for quantitation. Liquid-liquid extraction (LLE) was chosen for sample preparation and was optimised. The best results were obtained when dichloromethane was used as the extraction agent (recovery >90%). The optimized method was fully validated in the range 1-1000 ng/mL at five concentration levels (1 ng/mL, 2.5 ng/mL, 50 ng/mL, 500 ng/mL and 1000 ng/mL) with the lower limit of quantification (LLOQ) 1 ng/mL and limit of detection (LOD) 0.3 ng/mL. Precision (RSD %) and accuracy (% bias) was determined for each concentration level: 1 ng/mL (RSD = 8.1%, bias = +17.5%), 2.5 ng/mL (RSD = 13.0%, bias = +13.5% ), 50 ng/mL (RSD = 2.6%, bias = +3.3%), 500 ng/mL (RSD = 2.7%, bias = +0.4%), 1000 ng/mL (RSD = 1.7%, bias = - 0.6%). Further parameters of validation were linearity (R2 = 0.9983) and matrix effects (99.1% - 109.2%) at four concentration levels: 1 ng/mL, 50 ng/mL, 500 ng/mL and 1000 ng/mL. The stable isotopically labelled internal standard d6-maraviroc, was used for quantification in all experiments. The method enabled sensitive and selective determination of maraviroc in placental perfusions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Čapková Maxová 2.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eliška Čapková Maxová 743 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Čapková Maxová 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Čapková Maxová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB