velikost textu

Štúdium nanovlákien ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou v prietokovom systéme

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Štúdium nanovlákien ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou v prietokovom systéme
Název v češtině:
Studium nanovláken jako sorbentů pro extrakci tuhou fází v průtokovém systému.
Název v angličtině:
Study of nanofibers as sorbents for solid phase extraction using sequential injection analysis.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natália Štefčáková
Vedoucí:
PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Id práce:
194504
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chémie Kandidát: Natália Štefčáková Školiteľ: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Názov: Štúdium nanovlákien ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou v prietokovom systéme V predkladanej práci boli študované rôzne typy nanovlákien na prístroji sekvenčnej injekčnej analýzy (SIA), kde boli sledované ako potencionálne sorbenty pre extrakciu tuhou fázou. Pri vypracovaní diplomovej práce bolo sledovaných šesť typov nanovlákien, a to polykaprolaktón/polyvinylidénfluorid (PCL/PVDF), polyamid (PA 6), polystyrén (PS), polyvinylidénfluorid (PVDF), polyakrylonitril (PAN), polyetylén (PE). Tieto nanovlákna boli vyrábané metódou elektrostatického zvlákňovania. Medzi testované analyty boli vybrané látky s rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami: bisfenol A a antibiotiká oxytetracyklín, amoxicilín, sulfadiazín, sulfatiazol. Nanovlákna boli umiestnené v 3D tlačenom držiaku, ktorý bol zapojený do SIA systému. Na detekciu signálu sa použila UV spektrofotometria. V tejto práci boli sledované parametre ako je retencia látok na danom type nanovlákien, kapacita nanovlákien a optimalizácia parametrov pre extrakciu bisfenolu A (objem vzorky, typ, objem, koncentrácia elučného činidla) a takisto bol otestovaný držiak, ako alternatíva k stĺpcovému usporiadaniu sorbentu. Antibiotiká boli premerané na všetkých typoch nanovlákien. Ďalším modelovým analytom bol bisfenol A, ktorý bol premeraný na PA 6 a PVDF nanovláknach. Cieľom bolo vyvinúť vhodnú metódu pre extrakciu látok v prístroji sekvenčnej injekčnej analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Natália Štefčáková Supervisor: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Title: Study of nanofibers as sorbent for solid phase extraction using sequential injection analysis Various types of nanofibres were studied in the sequential injection analysis (SIA) system, where nanofibers were used as potential sorbents for solid phase extraction. Six types of nanofibers were tested in this thesis- polycaprolactone/polyvinylidene fluoride (PCL/PVDF), polyamide (PA 6), polystyrene (PS), polyvinylidene fluoride (PVDF), polyacrylonitrile (PAN) and polyethylene (PE). These nanofibers were produced by the electrospinning method. Substances with different physico-chemical properties were selected: bisphenol A and antibiotics oxytetracycline, amoxicillin, sulfadiazine and sulfathiazole. The nanofibers were placed in a 3D printed holder plugged into the SIA system. UV spectrophotometry was used as a detection technique. In this diploma thesis, parameters such as retention of substances on a given type of nanofibres, capacity of nanofibres and optimization of parameters for extraction of bisphenol A (sample volume, type, volume, concentration of eluent) were monitored and the 3D holder was tested as an alternative to the column format. Antibiotics were measured with all six types of nanofibers. Another tested model analyte was bisphenol A, which was measured with PA 6 and PVDF nanofibers. The aim was to develop a suitable extraction method in a sequential injection analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natália Štefčáková 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natália Štefčáková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natália Štefčáková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB