velikost textu

Monitorování liberačních testů.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Monitorování liberačních testů.
Název v angličtině:
Monitoring of liberation tests.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marek Beran
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Konzultant:
Daniela Šmejkalová
Id práce:
194498
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Marek Beran Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D Název diplomové práce: Monitorování liberačních testů. Diplomová práce je zaměřena na vývoj automatizované metody pro monitorování disolučního profilu klotrimazolu z topických lékových forem. Je zde porovnáván disoluční profil přípravků obsahujících antimykotikum klotrimazol. A to komerčně dostupných léčivých přípravků Canesten a Clotrimazol AL ve formě krémů, které jsou porovnávány s novou formulací od firmy Contipro a.s. zvanou Delcore, obsahující komplexní matrici. V teoretické části práce je pojednáno o mykotických infekcích se zaměřením na povrchové mykózy a o přípravcích, dostupných na Českém trhu, určených pro léčbu těchto infekcí. Dále se v práci nachází popis vybraných neseparačních průtokových analytických metod. Analýza probíhala v systému sekvenční injekční analýzy, se třemi připojenými Franzovými disolučními celami s membránou, na níž byla nanesena látka, u které byl sledován disoluční profil. Franzovy cely byly umístěny do vodní lázně o teplotě 32 °C. Jako disoluční prostředí byl zvolen fosfátový pufr s pH 7,4 pro částečnou imitaci lidského prostředí. Detekce byla provedena UV detektorem při vlnové délce 210 nm. Dále práce obsahuje úpravu systému přidáním monolitické kolony a možný způsob separace tokoferolu a klotrimazolu obsažené v přípravku Delcore přímo v systému. Disoluce byla u každého z přípravků sledována nejdříve z jedné cely pro získání přesného profilu a následně ze 3 paralelních cel pro zjištění opakovatelnosti disolučního profilu. Komerčně dostupné krémy byly na membránu naneseny bez úpravy ve formě krémů, formulace Delcore byla před nanesením na membránu rozpuštěna v definovaném množství pufru před nanesením na membránu. Metoda se ukázala jako vhodná pro HVLP krémy, méně však pro přípravek Delcore s komplexní matricí ve formě roztoku s nízkou viskozitou.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Marek Beran Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: Ing. Daniela Šmejkalová, Ph.D Title of Diploma Thesis: Monitoring of liberation tests The diploma thesis is focused on the development of an automated method for the monitoring of the dissolution profile of clotrimazole from topical dosage forms. The dissolution profile of formulations containing the antifungal agent clotrimazole are compared. Commercially available formulations Canesten and Clotrimazol AL in the form of creams, are compared with a new formulation called Delcore from Contipro a.s., which contains a complex matrix. Theoretical part addresses mycotic infections with focus on superficial mycoses and products available on the Czech market for the treatment of those infections. Furthermore, there is a description of selected non-separation flow methods. The analysis was carried out in a sequential injection analysis system coupled with three attached Franz dissolution cells with a membrane on which the sample was applied. The Franz cells were placed in a water bath at 32 °C. Phosphate buffer with pH 7.4 was chosen as the dissolution medium as it partially imitates the conditions of the human environment. Detection was performed with a UV detector at wavelength of 210 nm. Furthermore, the thesis contains a modification of the system with added monolithic column for a possible separation of tocopherol and clotrimazole present in Delcore formulation directly in the system. Dissolution was monitored for each of the formulations, first from one cell only to obtain an accurate profile and then from 3 parallel cells to determine the repeatability of the dissolution profile. The commercially available creams were applied directly on the membrane, the Delcore formulation was dissolved in a defined amount of phosphate buffer before being applied on the membrane. This method has been found to be suitable for mass produced creams, but less applicable for Delcore solution with its low viscosity and complex matrix
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marek Beran 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marek Beran 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marek Beran 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Marek Beran 67 kB