velikost textu

Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám
Název v angličtině:
Optimization of the method for sensitivity evaluation of biofilm-forming staphylococci against candidate antimicrobial compounds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Diepoltová
Vedoucí:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Id práce:
194491
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 04.05.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
model "Calgary biofilm device", hodnocení anti-biofilm aktivity, biofilm-formující mikroorganismy, bakteriální rezistence vs. biofilm
Klíčová slova v angličtině:
Calgary biofilm device, anti- biofilm activity evaluation, biofilm-forming microorganisms, bacterial resistance vs. biofilm
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní program: Zdravotnická bioanalytika Autor: Bc. Adéla Diepoltová Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace metody vedoucí k hodnocení citlivosti biofilm formujících stafylokoků vůči kandidátním antimikrobním látkám Cíl práce: Cílem práce bylo optimalizovat postup in vitro formace stafylokokových biofilmů na kolíčcích a v jamkách šestadevadesáti jamkové mikrotitrační destičky dle vzoru komerčně dostupného systému The Calgary Biofilm Device. V Experimentu 1 bylo třeba optimalizovat podmínky inkubace (vlivu média, módu inkubace, optické denzity počáteční bakteriální suspenze a vlivu místa formace biofilmu v rámci systému) vedoucí k maximálnímu nárustu biofilmové masy dvou stafylokokových kmenů s neznámým biofilmovým fenotypem a u jednoho kmene definovaného jako silný pruducent biofilmu. Nejvhodnější kombinace podmínek byla využita při inkubaci klinických izolátů v Experimentu 2. Sbírkové klinické izoláty bylo cílem rozdělit do kategorií dle schopnosti formace biofilmu. Práce by měla navrhovat postup in vitro formace maximálně objemných stafylokokových biofilmů vhodných k hodnocení citlivosti vůči kandidátním antimikrobním látkám. Metody: Hodnocení schopnosti formace stafylokokových biofilmů probíhalo spektrofotometricky, měřením intenzity extrahované krystalové violeti v jamkách mikrotitrační destičky s tepelně a chemicky fixovanou suspenzí stafylokoků. Výsledky: V Experimentu 1 byla ověřena schopnost tvorby biofilmu u všech tří testovaných kmenů. Jako nejvhodnější inkubační médium bylo zvoleno Soyabean médium suplementované prasečí plazmou. Nejlepší výsledky dále zajistil mód inkubace se stálým mícháním suspenze o počáteční optické denzitě 0,1. Bylo zjištěno, že kolíčky víčka mikrotitrační destičky, které má naše laboratoř k dispozici, jsou pro formaci biofilmu nevhodné. Dále tedy probíhalo měření pouze v jamičkách. V Experimentu 2 bylo kategorizováno 25 stafylokokových klinických izolátů do skupin dle schopnosti produkovat biofilm za podmínek vybraných v Experimentu 1. Deset z nich bylo zařazeno do kategorie „Středně silný producent“ nebo „Silný producent“ biofilmů. Závěry: S použitím známých producentů biofilmu je možné vybrat nejvhodnější podmínky k jeho formaci. Určité klinické izoláty stafylokoků jsou schopny za těchto podmínek formovat detekovatelnou biofilmovou masu, na níž je možné testovat účinnost kandidátních antimikrobních látek. Tyto kmeny lze označit za středně silné až silné biofilmové producenty. Klíčová slova: Model „Calgary Biofilm Device“, hodnocení anti-biofilm aktivity, biofilm formující mikroorganismy, bakteriální rezistence vs. biofilm
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Study program: Healthcare Bioanalytics Author: Bc. Adéla Diepoltová Supervisor: RNDr. Klára Konečná, Ph.D. Title of thesis: Optimization of the method for sensitivity evaluation of biofilm- forming staphylococci against candidate antimicrobial compounds Background: The aim of this thesis was to optimize approach for in vitro formation of staphylococcal biofilms on the pegs and on the wells of the 96-well panel as an analogous approach to commercially available Calgary Biofilm Device system. The aim of the Experiment 1 was to evaluate incubation conditions (such as impact of a growth medium, incubation mode, optical density of the starting bacterial inoculum and type of surface) leading to maximal biofilm formation of two biofilm producer strains with unknown biofilm phenotype and one staphylococcal strain known as strong biofilm producer. The most advisable conditions were used in incubation process of Experiment 2. This work should propose the approach leading to in vitro formation of the most voluminous staphylococcal biofilms exploitable for candidate drug antimicrobial activity testing. Methods: Spectrophotometric measurement of the crystal violet colour extracted from wells with fixed and stained Staphylococci to evaluate the ability to form biofilm. Main findings: The ability of three staphylococcal strains to form biofilm was affirmed. Soyabean medium supplemented with pig plasma, incubation with shaking and starting bacterial inoculum with optical density of 0,1 were evaluated as the most convenient conditions. In Experiment 2 staphylococcal clinical isolates were categorised according to the ability to form biofilm in conditions chosen in Experiment 1. 10 out of 25 isolates were recognised to be “Moderate biofilm producers” or “Strong biofilm producers”. Conclusions: Using verified biofilm producers, it is possible to find the most convenient conditions for biofilm formation. Certain staphylococcal clinical isolates are capable to form biofilm voluminous enough for valid antimicrobial candidate compounds testing These isolates were categorised as moderate or strong biofilm producers. Key words: Calgary Biofilm Device, anti-biofilm activity evaluation, biofilm-forming microorganisms, bacterial resistance vs. biofilm
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Diepoltová 4.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Diepoltová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Diepoltová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Petr Jílek, CSc. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB