velikost textu

Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze
Název v angličtině:
Comparison of two types of matrix effect evaluation for LC-MS/MS analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Lejnarová
Vedoucí:
Mgr. Hana Vlčková, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Id práce:
194490
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Lejnarová Školitel: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Název diplomové práce: Porovnání dvou způsobů hodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou metod vyhodnocení matricových efektů při LC-MS/MS analýze za použití ionizace elektrosprejem a trojitého kvadrupólu. Konkrétně se jednalo o porovnání metody využívající směrnic kalibračních křivek a metody post-extrakčního přídavku, kdy hlavní cílem bylo posoudit, zda získané hodnoty matricových efektů spolu korelují, či nikoli. Případně objasnit důvody rozdílných výsledků a definovat podmínky umožňující aplikaci obou metod tak, aby byly získány správné a přesné výsledky. Na základě fyzikálně-chemických vlastností jako jsou molekulová hmotnost, acidobazické vlastnosti a rozdělovací koeficient byla vybrána skupina 28 různorodých látek. Vlastnímu hodnocení matricových efektů předcházel výběr vhodné LC metody, optimalizace jednotlivých parametrů iontového zdroje a zároveň výběr vhodného SRM přechodu a kolizní energie pro každou látku. K hodnocení matricových efektů bylo zvoleno lyofilizované sérum jako matrice a proteinová precipitace pomocí acetonitrilu jako technika přípravy vzorků. Pro obě metody vyhodnocení matricových efektů byly získány velmi různorodé výsledky, a proto v případě hodnocení pomocí směrnic kalibračních křivek byly testovány také různé transformace os kalibračních křivek, jako je logaritmická či reciproká.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Lejnarová Supervisor: RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Comparison of two types of matrix effect evaluation for LC-MS/MS analysis This diploma thesis deals with a comparison of two methods of matrix effect evaluation in LC-MS/MS analysis using electrospray ionization and triple quadrupole. Specifically, it was a comparison of the method using slopes of a line of the calibration curves and the post-extraction addition method, where the main goal was to assess whether the obtained values of matrix effects correlate with each other or not. Where appropriate, to clarify the reasons for the different outcomes and define the conditions of both methods to obtain correct and accurate results. On the basis of physicochemical properties such as molecular weight, acid-base properties, and partition coefficient, a group of 28 diverse substances was selected. The actual evaluation of matrix effects was preceded by the selection of an appropriate LC method, optimization of the individual parameters of the ion source as well as the selection of appropriate SRM transition and collision energy for each substance. To evaluate the matrix effects, lyophilized serum was chosen as a matrix and protein precipitation with acetonitrile as a sample preparation technique. Very diverse results have been obtained using both methods of evaluation, and therefore, when using slopes of a line of the calibration curves, various ways of constructing these calibration curves, such as logarithmic or reciprocal scaling, were also tested.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Lejnarová 8.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Lejnarová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Lejnarová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Vlčková, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Michaela Lejnarová 951 kB