velikost textu

Charakterizace lipidů se čtyřmi esterovými vazbami v novorozeneckém mázku pomocí HPLC/MS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace lipidů se čtyřmi esterovými vazbami v novorozeneckém mázku pomocí HPLC/MS
Název v angličtině:
Characterization of lipids with four ester bonds in vernix caseosa by HPLC / MS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Sabina Tomášková
Vedoucí:
doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Kozlík
Id práce:
194469
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
novorozenecký mázek, kůže, lipidy, lipidomika, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova v angličtině:
vernix caseosa, skin, lipids, lip-idomics, mass spectrometry
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje analýze triacylglycerolových estolidů (TG-est) pomocí HPLC/MS. Tyto lipidy obsahují čtyři esterové vazby. Vyskytují se v některých rostlinných olejích a u savců slouží jako zásobní forma metabolicky významných estolidů mastných kyselin. Cílem této práce bylo prokázat existenci TG-est v novorozeneckém mázku a prozkoumat možnosti jejich analýzy v tomto materiálu. S využitím vysokorozlišující a tandemové hmotnostní spektrometrie byla prostudována spektra standardů TG-est. Byla navržena a optimalizovaná metoda pro HPLC TG-est v reverzním nevodném systému s využitím kolony Kinetex C18 a gradientové eluce acetonitrilem a 2-propanolem. Tato metoda byla použita pro analýzu frakce lipidů novorozeneckého mázku, přičemž bylo prokázáno, že TG-est se ve zkoumaném vzorku skutečně vyskytují. Pokusy zjednodušit lipidový vzorek před HPLC/MS analýzou pomocí frakcionace na TLC nebyly příliš úspěšné.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis is devoted to the analysis of triacylglycerol estolides (TG-est) by HPLC/MS. These lipids contain four ester bonds. TG-est are part of some vegetable oils and in mammals function as a storage form of metabolically important fatty acid estolides. The aim of this thesis was to prove the existence of TG-est in vernix caseosa and explore the possibilities of analysis in this material. Standards of TG-est were studied with using high-resolution and tandem mass spectrometry. Was suggested and optimized HPLC method for TG-est in a reverse nonaqueous system with the use of column Kinetex C18 and gradient elution with acetonitrile and 2-propanol. This method was used for analysis vernix caseosa fraction, and it was shown that TG-est are present in the sample. Attempts to simplify the lipid sample before analysis HPLC/MS by TLC fractionation were not very successful.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sabina Tomášková 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sabina Tomášková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sabina Tomášková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Kozlík 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB