velikost textu

Sociální odpovědnost firem a její role v rámci udržitelného rozvoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální odpovědnost firem a její role v rámci udržitelného rozvoje
Název v angličtině:
Corporate social responsibility, its role in the framework of sustainable development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Baborová
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Id práce:
194450
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
činnost firem a udržitelný rozvoj, případová studie nefinančních korporací
Klíčová slova v angličtině:
corporate acitvity and sustainable development, case study non-financial corporates
Abstrakt:
Abstrakt Narůstající tlak na následování Agendy 2030 a snahu o naplnění Cílů udržitelného rozvoje v partnerství všech aktérů staví nadnárodní korporace do nové role – role s větší mocí, ale také širší odpovědností. Zároveň světová občanská společnost má pod drobnohledem velké společnosti. Rozvojové země jsou stále zranitelné vůči nerovnému zacházení, zatímco poskytují konzumnímu světu jejich přírodní zdroje. A právě v rozvojových zemích je potřeba progresu v souvislosti s udržitelným rozvojem nejurgentnější. Koncept sociální odpovědnosti firem je stále populárnějším nástrojem vzhledem k tomu, že nabízí nový a ohleduplnější přístup s potenciálem pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Tato práce je výzkumem potenciálu, či už zjevné souvislosti konceptu sociální odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Zabývá se také rostoucí rolí a potřebou participace soukromého sektoru. Sociální odpovědnost nabízí způsob, jak se podílet na udržitelnosti tak, aby výsledkem byla oboustranně výhodná jak pro soukromý sektor, tak pro komunity a stakeholdery, které ovlivňují. Nicméně hrozí zde riziko zneužití konceptu sociální odpovědnosti tak, že z ní těží pouze jedna strana, a tou je soukromý sektor, který jej často využívá k napravení své reputace a zajištění legitimity, bez starostí o jeho možné dlouhodobé pozitivní efekty. Čím dál větší tlak na firmy však pomáhá formovat koncept sociální odpovědnosti směrem k efektivitě a přínosu pro společnost. V této diplomové práce jsme si představili dva příklady toho, jak velké korporace jako je Shell a Nestlé jsou tlačeni k tomu, aby byly lepšími sousedy v hostitelských komunitách rozvojových zemí a tyto firmy se pomalu stávají hybatelem udržitelnosti, nebo se tak alespoň prezentují.
Abstract v angličtině:
Summary The growing pressure on pursuing the 2030 Agenda and focus on meeting the SDGs within partnership of all actors is putting Transnational corporations (TNCs) to a new role – a role of stronger power, but also wider responsibility. At the same time the global civil society is keeping an eye on big companies even where they may try to hide. Developing countries are still vulnerable to misbehavior and unfair treatment while with their natural resources they are the birth place of most of the consumers‘ worlds’ products. At the same time they are the place where the need for sustainable development is most pressing. The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is a tool which is growing on popularity a it offers a new approach of a more thoughtful behavior with a potential of moving towards sustainable development. This thesis was a research on this potential or maybe with time more and more obvious connection of the concepts of CSR and sustainable development (SD). It also reveals the growing role and need for participation of the private sector. CSR offers a way to participate for sustainable development in manner which create a win-win situation for both private sector and their stakeholders. However there is the dangerous of not using this tool in a mutual beneficial way. Companies often use CSR for rebuilding their reputation and ensuring their legitimacy while they are ignorant to the long term effects. However; the increasing pressure on companies helps to shape the CSR to more effective a useful way. In this thesis we showed two examples of how such powerful companies like Shell and Nestlé are being pushed towards being better neighbors for their hosting communities in developing world and they are significant proclaimers of sustainability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Baborová 813 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Baborová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Baborová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 761 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB