velikost textu

Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého
Název v angličtině:
Air carriers´ liability for the carriage of passengers in the light of European and Private International Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Matěj Benda
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
194436
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní letecká doprava, Odpovědnost leteckých dopravců, Práva cestujících v letecké dopravě, Náhrada škody v leteckém právu
Klíčová slova v angličtině:
International Air Carriage, Air Carriers‘ Liability, Air Passengers‘ Rights, Compensation of Damages in Air Law
Abstrakt:
Abstrakt Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do šesti částí, které se zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na její dopad na životní prostředí a ekonomickou situaci. Opomenuty nejsou ani základní pojmy užívané autorem v průběhu celé práce, se kterými se čtenáři setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého vnitrostátního práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou zákonodárci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich možný vývoj. Jelikož je potřeba komplexně informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví, zničení, ztrátě, poškození a zpoždění zavazadla, významnému zpoždění a zrušení letu a odepření nástupu na palubu letadla či změně třídy. Pátá část je zaměřena na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu České republiky a Soudního dvora Evropské unie. Významná je zejména rozhodovací činnost třetího jmenovaného soudního orgánu, který významnou měrou přispěl k výkladu pojmů užívaných v právních aktech Unie a do budoucna napomohl evropskému zákonodárci k novelizaci současných předpisů. Šestá část se věnuje analýze průzkumu, který autor provedl mezi studenty vysokých škol ze zemí Visegradské čtyřky, zaměřený na jejich povědomí o právní úpravě mezinárodní letecké dopravy. Součástí je také průběžné zhodnocení znalostí studentů týkajících se nařízení č. 261/2004 a Montrealské úmluvy, resp. nařízení č. 2027/97 ve znění nařízení č. 889/2002, které ji provádí do práva Unie, jelikož tyto prameny právní úpravy mezinárodní letecké dopravy jsou z pohledu autora v praktickém životě nejužívanější. V závěru rigorózní práce autor zmiňuje možné výzvy pro Evropskou unii a mezinárodní společenství do budoucna, neboť každoroční rozvoj letecké dopravy bude i nadále vyžadovat jejich zvýšenou pozornost a péči.
Abstract v angličtině:
Abstract Air carriers’ liability for the carriage of passengers in the light of European and Private International Law The object of this rigorosa is air carriers’ liability for the carriage of passengers, which is by its nature governed mainly by international treaties and secondary law of the European Union. The rigorosa is divided into six parts, which are focused on all aspects of air carriage. The first part informs about the historical development of aviation and its contemporary importance especially with regard to its impact on environment and economical situation. Basic concepts which are used by the author throughout the whole rigorosa and can be found by readers are not omitted as well. The second part focuses on the regulation of international air carriage from the perspective of International law, European law and Czech domestic law. As mentioned in this rigorosa, the carrier's liability when the loss event that is expected by legislators happens is governed mainly by international treaties and secondary law of the European Union, that is why the third part is focused on its most important legal sources and its possible development. Since it is necessary to complexly inform passengers about their rights, the author decided to do so in the fourth part of this rigorosa, which deals with the passengers’ claims, in case of their death, injury, or other health damage, baggage destruction, lost, damage or delay and significant delays and cancellations of passenger’s flights and denied boarding or change of classes. The fifth part is focused on the jurisprudence of the Supreme Court of the Czech Republic, Constitutional Court of the Czech Republic and the Court of Justice of the European Union. The decision-making activity of the third mentioned judicial authority, which has contributed significantly to the interpretation of the terms used in Union legal acts, has helped the European legislator to amend the current legislation for the future times. The sixth part is devoted to the analysis of the survey conducted by the author among university students from the Visegrad Four’s countries focused on their awareness of the legislation of international air carriage. Interim evaluation of students' knowledge concerning the Regulation No. 261/2004 and the Montreal Convention, respectively the Regulation No. 2027/97, as amended by the Regulation No. 889/2002 which transposes the Montreal Convention into EU law, is also the part of this section due to the fact that these legal sources of the regulation of international air carriage are in the author’s point of view the most used ones in real life. In conclusion of the rigorosa, the author mentions the possible challenges for the European Union and the international community for the future, because the annual development of air carriage will henceforward require the increased attention and care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Benda 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Benda 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Benda 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB