velikost textu

Rekombinantní příprava proteinu RhoA s afinitní sondou.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekombinantní příprava proteinu RhoA s afinitní sondou.
Název v angličtině:
Recombinant expression of RhoA protein with affinity tag.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Filipová
Vedoucí:
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Konzultant:
Lyubina Ivanova
Id práce:
194434
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Biotin, rekombinatní exprese, RhoA, afinitní purifikace
Klíčová slova v angličtině:
Biotin, recombinant expression, RhoA, affinity purification
Abstrakt:
Abstrakt Počet střevních infekcí spojených s užíváním antibiotik u lidí rapidně roste. Virulentní toxiny C. difficile, Yersinií a mnoha dalších bakterií cílí na protein RhoA. Jedná se o GTPasu, která je součástí signálních buněčných drah a její hlavní funkcí je regulace aktinového cytoskeletu. Zmíněné toxiny činí tento protein nefunkčním, což může vést až k fatální destrukci buňky. V dnešní době je diagnostika popsaných infekcí nedostačující. Využití proteinových čipů a hmotnostní spektrometrie k určení modifikace proteinu RhoA se jeví jako možný způsob stanovení těchto střevních bakteriálních onemocnění. A proto je cílem této práce rekombinantně připravit kýžený protein RhoA s navázanou afinitní sondou, která bude sloužit k jeho imobilizaci na biočip. Takto připravený protein bude dále využit v diagnostice popsaných onemocnění.
Abstract v angličtině:
Abstract The rate of intestinal infections associated with antibiotics has been rising steeply. Virulent toxins of C. difficile, Yersinia and many other bacteria target the RhoA protein. The protein is a GTPase involved in signalling pathways, its major function being the regulation of the actin cytoskeleton. The above mentioned toxins render this protein non- functional, which may lead up to a fatal destruction of the cell. The present diagnostic methods of these infections are insufficient. The use of protein chips and mass spectrometry to detect any RhoA protein modifications seems to provide a feasible method of determining these intestinal bacterial diseases. Therefore the purpose of this study is to use recombinant methods to prepare the desired RhoA protein with a bound affinity probe which will serve to its immobilisation on a biochip. The thus prepared protein will be subsequently used to diagnose the previously described diseases. In Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Filipová 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Filipová 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Filipová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Novák, Ph.D. 375 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 328 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB