velikost textu

Stanovení anabolických androgenních steroidů ve farmaceutických přípravcích získaných na černém trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení anabolických androgenních steroidů ve farmaceutických přípravcích získaných na černém trhu
Název v angličtině:
Determination of anabolic androgenic steroids in pharmaceutical products obtained on the black market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Eremina
Vedoucí:
Mgr. Petr Kozlík
Oponent:
RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D.
Id práce:
194412
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce byl vývoj a validace analytické metody používající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s detekcí diodového pole ke stanovení vybraných anabolických steroidů, stanozololu a methandienonu, v tabletové formě a ověření, že dražší stanozolol není nahrazován levnějším methandienonem. K analýze byly použité tablety Strombafort a Alphabol. Optimální podmínky pro HPLC-DAD separaci dvou anabolických steroidů byly kolona Poroshell HPH - 18 (3,0 x 100 mm, velikost částic 2,7 µm), naplněna povrchově porézními částicemi, mobilní fáze složena z 40/60 (v/v) acetonitrilu a deionizované vody za isokratické eluce. Teplota kolony byla 30 °C, objem nástřiku – 1 µl a průtok mobilní fáze 0,5 ml/min. Stanovení bylo prováděno za dvou vlnových délek 225 nm pro stanozolol a 245 nm pro methandienon. Celková doba analýzy trvala 6 minut. Byly stanoveny hodnoty koncentrace stanozololu a methandienonu v analyzovaných farmaceutických přípravcích Alphabol a Strombafort. Farmaceutický přípravek Alphabol obsahoval 100,31 ± 0,18 % deklarovaného množství methandienonu a farmaceutický přípravek Strombafort obsahoval 92,76 ± 0,29 % deklarovaného množství stanozololu. Na základě uvedených hodnot bylo určeno, že farmaceutický přípravek Alphabol obsahoval pouze methandienon o stejném množství, jak bylo deklarováno v příbalovém letáku. Farmaceutický přípravek Strombafort obsahoval stanozolol, ale v menším množství, než bylo uvedeno v příbalovém letáku, a také malé množství další neznámé látky. Klíčová slova Anabolické steroidy, stanozolol, methandienon, HPLC-DAD
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis was development and validation of an analytical method using high performance liquid chromatography to determine selected anabolic steroids, stanozolol and methandienone, in tablet form, and to verify that more expensive stanozolol is not replaced by cheaper methandienone. Strombafort and Alphabol tablets were used for the analysis. The optimal conditions for HPLC-DAD separation of two anabolic steroids were as follows: a core- shell Poroshell HPH-18 column (3.0 x 100 mm, particle size 2.7 μm), the mobile phase consisted of 40/60 (v/v) acetonitrile and deionized water under isocratic elution. Column temperature was 30 ° C, injection volume 1 μl and flow rate was set at 0.5 ml/min. The UV detection was performed at two wavelengths 225 nm for stanozolol and 245 nm for methandienone. The total time of analysis was 6 minutes. The concentrations of stanozolol and methandienone were determined in the pharmaceutical products Alphabol and Strombafort. Pharmaceutical product Alphabol contained 100.31 ± 0.18% of the declared amount of methandienone and pharmaceutical product Strombafort contained 92.76 ± 0.29% of the declared amount of stanozolol. Based on the values above, it was verified that Alphabol contained only methadienone of the same amount as declared in the package leaflet. The Strombafort product contained stanozolol, but in a smaller amount than it was declared in the package leaflet. Besides it was established that pharmaceutical product Strombafort contained also a small amount of another unknown substance, that appeared on its´ chromatogram. Key words Anabolic steroids, stanozolol, methandienone, HPLC-DAD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Eremina 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Eremina 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Eremina 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kozlík 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 978 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB