velikost textu

Atopická dermatitida a pokroky v léčbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atopická dermatitida a pokroky v léčbě
Název v angličtině:
Atopic dermatitis ańd progress in therapy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Krymová
Vedoucí:
Mgr. Jana Rathouská
Oponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Id práce:
194389
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Atopická dermatitida je multifaktoriální chronické zánětlivé onemocnění, které patří mezi jedno z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence je poměrně vysoká a stále roste. Dříve byla atopická dermatitida považována za onemocnění především dětského rázu, dnes se zvyšuje prevalence i u dospělých pacientů. Atopická dermatitida je chronické nevyléčitelné onemocnění s významným negativním dopadem na život pacientů. Negativní dopad na kvalitu života vede často k nedostatečné adherenci pacientů ke standardnímu léčebnému postupu, z čehož plyne nutnost kombinovat různé terapie v oblasti komplementární a alternativní medicíny. I když stále není k dispozici dostatek dat k vytvoření závěru, že adjuvantní terapie jsou účinné v konvenčním smyslu, existují již slibné výsledky, které naznačují, že tyto terapeutické strategie by mohly být v léčbě tohoto onemocnění určitou alternativou. I když mírné a střední formy onemocnění mohou být dobře kontrolovány použitím zevní léčby, jako jsou změkčovadla, topické kortikosteroidy a lokální inhibitory kalcineurinu, léčba těžké atopické dermatitidy je stále obrovskou výzvou. Systémová léčba kortikosteroidy je v mnoha případech poměrně účinnou léčbou, ale nedá se využívat dlouhodobě kvůli četným nežádoucím účinkům. Podobně je tomu v případě léčby imunosupresivy. V posledních letech došlo k významnému pokroku ve specifikaci patogeneze samotného onemocnění. Díky tomu se neustále vyvíjejí nová léčiva, která jsou zaměřena na dané mediátory zánětu – biologická léčiva. Jde nejčastěji o rekombinantní monoklonální protilátky namířené proti různým mediátorům zánětu. Nejčastěji proti interleukinům a proti imunoglobulinu E. Většina monoklonálních protilátek je stále předmětem rozsáhlých klinických studií. Klíčová slova: Atopie, alergie, atopická dermatitida, biologická léčiva, rekombinantní monoklonální protilátky
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Atopic dermatitis is a multifactorial chronic inflammatory disease which is one of the most common skin diseases. The prevalence is relatively high and is still growing. In former times, atopic dermatitis was considered primarily a childhood disease but today, the prevalence is increasing in adult patients too. Atopic dermatitis is a chronic incurable disease with a significant negative impact on patients' lives. The negative impact on the quality of life often leads to a lack of adherence of these patients to the standard treatment procedure, which implies the need to combine different therapies in the field of complementary and alternative medicine. While there is still not enough data available to conclude that adjuvant therapies are effective in the conventional sense, there are already promising results that suggest that these therapeutic strategies might be an alternative to treating this disease. Although mild and moderate forms of disease can be well controlled using external treatments, such as emollients, topical corticosteroids, and local calcineurin inhibitors, the treatment of severe atopic dermatitis is still a major challenge. Systemic treatment with corticosteroids is a relatively effective treatment in many cases, but cannot be used for a long time due to numerous side effects. And treatment with immunosuppressants has similar problems. In recent years, significant progress has been made in specifying the pathogenesis of the disease itself. As a result, new drugs are constantly being developed that target the inflammatory mediators involved - biological drugs. Most often, there are recombinant monoclonal antibodies directed against various mediators of inflammation. Most often against interleukins, and against immunoglobulin E. Most monoclonal antibodies are still a subject of extensive clinical studies. Keywords: Atopy, allergy, atopic dermatitis, biological drugs, recombinant monoclonal antibodies
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Krymová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Krymová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Krymová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Rathouská 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB