velikost textu

Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic
Název v angličtině:
Drug allergies - immunopathological reactions of skin and mucous membranes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Švecová
Vedoucí:
Mgr. Jana Rathouská
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
194388
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Kandidát: Monika Švecová Název diplomové práce: Lékové alergie – imunopatologické reakce kůže a sliznic Hypersenzitivní reakce vyvolané malými molekulami jako jsou léčiva, mohou způsobit řadu onemocnění zasahujících kůži, sliznice, játra, ledviny, plíce a další orgány. Vedle poměrně dobře známých okamžitých a IgE zprostředkovaných reakcí na léčiva se stále častěji setkáváme s opožděným typem hypersenzitivní reakce. Tyto reakce jsou převážně charakterizovány exantematózními makulózními nebo makulopapulózními kožními erupcemi. Avšak přibližně ve 2 % případů se rozvinou v závažné a život ohrožující systémové imunitní reakce spojené s postižením orgánů. Mezi závažné a život ohrožující reakce řadíme bulózní reakce, jako je Stevensův – Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, ale také akutní generalizovanou exantematózní pustulózu a lékovou reakci spojenou s eozinofilií a systémovými příznaky. Pokroky v poznatcích o patofyziologii těchto reakcí vychází z porozumění mechanismů, kterými jsou léčiva rozpoznávána T lymfocyty, z důkladné analýzy subtypů a funkcí CD4+ a CD8+ T lymfocytů infiltrujících kožní a slizniční léze a z poznatků o farmakogenetice reakcí způsobených T lymfocyty, což přináší možnost identifikace pacientů se zvýšeným rizikem opožděné hypersenzitivní reakce. Klíčová slova: opožděný typ hypersenzitivní reakce, závažná a život ohrožující reakce, Stevensův – Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, T lymfocyty
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medicinal Science Consultant: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Candidate: Monika Švecová Title of diploma thesis: Drug allergies – immunopathological reactions of skin and mucous membranes Immune reactions to small molecular compounds as drugs can cause a variety of diseases mainly involving skin, mucous membranes, liver, kidney, lungs and other organs. In addition to relatively well-known immediate and IgE mediated reactions to drugs, many drug – induced hypersensitivity reactions appear delayed. These reactions are predominantly characterized by exanthematous macular or maculopapular skin eruptions. However, approximately 2 % of cases develop into a severe and life – threating systematic immune reaction associated with organ damage. Severe/life – threatening reactions include bullous reactions, such as Stevens – Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, but also acute generalized exanthematous pustulosis and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Advances in the understanding of the pathophysiology of these reactions is based on the understanding of the mechanisms by which drugs are recognized by T lymphocytes, on a thorough analysis of subtypes and function of CD4+ and CD8+ T cells infiltrating skin and mucosal lesions, and on knowledge of the pharmacogenetics of reactions caused by T lymphocytes, which brings the ability to identify patients at increased risk of delayed hypersensitivity reactions. Key words: delayed – type hypersensitivity, severe and life – threating reaction, Stevens – Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, T lymphocytes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Švecová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Švecová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Švecová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Rathouská 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB