velikost textu

UV-fotochemické generování těkavých sloučenin kadmia pro detekci atomově spektrometrickými metodami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
UV-fotochemické generování těkavých sloučenin kadmia pro detekci atomově spektrometrickými metodami
Název v angličtině:
UV-photochemical generation of cadmium volatile compounds with atomic spectrometric detection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Horová
Vedoucí:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
194377
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kadmium, UV-fotochemické generování těkavých sloučenin, atomová fluorescenční spektrometrie
Klíčová slova v angličtině:
Cadmium, UV-photochemical vapor generation, atomic fluorescence spectrometry
Abstrakt:
Cílem diplomové práce bylo vyvinout a optimalizovat metodu pro UV-fotochemické generování těkavé sloučeniny kadmia ve spojení s atomovou fluorescenční spektrometrií. Byla zde testována dvě konstrukční uspořádání, která se lišila materiálem vedení okolo nízkotlaké rtuťové výbojky. Pro oba systémy byly experimentálně stanoveny optimální podmínky, kdy mezi optimalizovanými parametry byl výběr fotochemického činidla a jeho koncentrace, průtokové rychlosti kapaliny i plynů a délka reakční cívky. Po stanovení těchto optimálních parametrů byly zjištěny základní charakteristiky stanovení. Z naměřených dat vyplynulo, že UV-fotoreaktor s křemennou kapilárou poskytuje nižší limity detekce a tudíž je vhodnější pro generování těkavé sloučeniny kadmia. Při tomto uspořádání a s použitím heptahydrátu síranu železnatého jako chemického modifikátoru byl získán limit detekce 2,0 µg·l-1, limit stanovitelnosti 7,0 µg·l-1, lineární dynamický rozsah LOD-50 µg·l-1 a opakovatelnost 0,35 %. V práci byla také vypracována interferenční studie a stanovení účinnosti generování těkavé sloučeniny kadmia. Při interferenční studii byly zjištěny vlivy minerálních kyselin (HCl, H2SO4, HNO3), solí kyselin (NaNO2, NaNO3) a přechodných kovů (Co, Ni, Cu). Na základě literárních podkladů byl sledován také vliv iontů Fe2+, Fe3+, Se a Te jako možných modifikátorů reakce. Účinnost UV-fotochemického generování těkavé sloučeniny kadmia byla určena u systému s chemickým modifikátorem na 4,5 %. Klíčová slova Kadmium, UV-fotochemické generování těkavých sloučenin, atomová fluorescenční spektrometrie
Abstract v angličtině:
The aim of this master‘s thesis has been to develop and optimize the method of UV- photochemical vapor generation of cadmium volatile compounds for atomic fluorescence spectrometry. Two configurations with different materials wrapped around the low-pressure mercury vapor lamp were tested. I experimentally determined optimal conditions for both systems; the optimalized parametres included selection of photochemical reagent and its concentration, flow rate of liquids and gases, and the lenghth of the reaction coil. After finding the optimal parametres I determined the figures of merit of the method. I found from the measured data that UV-photoreactor with the quartz capillary provided lower limits of detection and thus was more suitable for generation of cadmium volatile compounds. With this arrangement and using the ferrous sulphate heptahydrate as the chemical modifier I obtained limit of detection 2,0 µg·l-1, limit of determination 7,0 µg·l-1, linear dynamic rate LOD-50 µg·l-1 and repeatibility 0,35 %. I also carried out the interference study in my thesis and determined the generation effeciency of cadmium volatile compounds. The interference study shows the influence of mineral acids (HCl, H2SO4, HNO3), their salts (NaNO2, NaNO3) and transition metals (Co, Ni, Cu). Based on literature review I also studied the influence of ions Fe2+, Fe3+, Se and Te as the possible reaction modifiers. The efficiency of UV- photochemical vapor generation of cadmium volatile compounds was found to be 4,5 % in the system with the chemical modifier. Key words Cadmium, UV-photochemical vapor generation, atomic fluorescence spectrometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Horová 999 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Horová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Horová 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Václav Červený, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 152 kB